IMPORTANT! Amb motiu de les mesures de prevenció d'infecció per COVID-19:

    SAC (Servei d'Atenció a la Ciutadania):

Es recomana fer els tràmits municipals accedint al web:
www.elvendrell.net a través de la Seu Electrònica:www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

**Per a tràmits presencials al SAC, que no es puguin realitzar de forma telemàtica, s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no ho hagi demanat cita prèvia a través del formulari del SAC).

    Oficina d'Empadronament:

Per a VOLANTS D'EMPADRONAMENT, cita prèvia per temes de Padró d’Habitants al SAC de Coma-ruga o informació general de Padró d’Habitants s’haurà d’omplir i enviar el Formulari de cita prèvia Padró d'Habitants

DESCARREGUEU-VOS EL VOSTRE PROPI VOLANT D'EMPADRONAMENTsi disposeu de certificat digital (NO idCAT mòbil NI CL@VE PIN) cliqueu en el següent enllaç: https://carpeta.elvendrell.cat/CarpetaCiutada/jsp/index.jsp?idioma

Per la resta de tràmits relacionats amb el Padró d'Habitants, s’haurà de RESERVAR CITA PRÈVIA, seleccionant el tràmit a realitzar:

Horari d'atenció telefònica 010 del Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)

    - De dilluns a divendres de 9h a 14 h (excepte festius)

La presentació dels següents tràmits només es podrà fer telemàticament:

 CONVOCATÒRIES D’OPOSICIONS
           - presentació per la Seu Electrònica

 TEMES D'ACTIVITATS 
           - presentació per la Seu Electrònica
 

Des d'aquí podeu accedir a la informació sobre els tràmits i les gestions relacionats amb l'Ajuntament: com es poden fer, qui els pot fer i on es poden fer, així com descarregar les sol·licituds necessàries.    

TRÀMITS DESTACATS

CLASSIFICACIÓ PER TEMES

 

Activitats econòmiques

NOTA INFORMATIVA:


Que des de la Seu Electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament del Vendrell es podrà omplir i tramitar de manera telemàtica les sol·licituds per l’exercici de les activitats, ja sigui mitjançant el certificat digital (DNIe, IdCAT...) o mitjançant el servei d’autentificació d’usuaris i signatura electrònica idCAT Mòbil (a la vostra terminal de telèfon mòbil rebreu un codi d’autentificació que us permetrà la tramitació telemàtica).
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=897

Que Vostè podrà comprovar per sí mateix quin és el règim d’intervenció administrativa de la seva activitat en funció del tipus d’activitat a desenvolupar, la ubicació i la superfície construïda, obrint els següents arxius:

Classificació CCAE (imprescindible per l'activitat): https://www.idescat.cat/serveis/biblioteca/docs/cat/ccae2009.pdf
   Activitats comunicació prèvia Llei 18_2020
   Activitats autorització Comunicació Llicència Ambiental Llei 20_2019
   Activitats Llicència recreatives Llei 20_2009
   Informe previ en matèria d'incendis
   Sol·licitud Informe previ en matèria d'incendis
   Qualificació municipi turístic
   Horaris dels establiments públics i activitats recreatives
   Usos urbanístics activitats
   Usos característics d'activitats v.30 d'octubre 2016

Que s’adjunta una sèrie de documentació tècnica i jurídica que s’ha de tenir en compte per la implantació de les activitats (el incompliment de la normativa urbanística porta al tancament inexorable i immediat de l’activitat):
   Model certificat tècnic
   Declaració conjunta de canvi de titular d'una activitat
   Zona comercial del Vendrell      
   Trama urbana consolidada del Vendrell -TUC-
   Mapa acústic del Vendrell
   Projecte tècnic - contingut mínim
  
Certificat tècnic d'adequació projecte
   Usos en sòl no urbanitzable i SUNDs
   Usos provisionals
   Taxes d'activitats  
   Cuines i xemeneies 
   Interpretacions Activitats PGOU
   Interpretació taxes llicències d'activitats
   Interpretació tramitació de llicències d'activitats

 

Qualsevol qüestió relacionada amb la interpretació d’aquests documents, podeu fer la consulta enviant un correu a l’adreça activitatselvendrell@elvendrell.net Haureu de posar com assumpte: “Consulta pàg. Web: (breu motiu de la consulta)”. Que atesa la càrrega de treball del Departament, no s’assegura que es pugui donar resposta a la totalitat de les consultes efectuades.

 

 

 

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell