Què és i per a què serveix?

Actualment, només paguen Impost d'Activitats Econòmiques aquelles persones físiques o jurídiques que facturen 1 milió d'euros anuals o més. No obstant això, tothom qui vulgui exercir una activitat (obrir un establiment, posar unes oficines, etc) ha de tenir la declaració de l'alta censal a Hisenda.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui tenir, donar de baixa, o declarar qualsevol canvi d'una activitat.

Quins documents s’han de presentar?

Aquelles empreses que no facturin 1 milió d'euros net anual, han de fer la declaració de l'alta censal a Hisenda.
Les empreses que facturin 1 milió d'euros net anuals han de fer l'alta a BASE (Gestió d'Ingressos Locals).
Les baixes i les variacions d'elements tributaris es tramiten totes a BASE.

Quina normativa regeix?

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. (BOE, 9-març-2004)
- Ordre HAC/2572/2003, de 10 de setembre, s'aprova el model 840 de Declaració de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació telemàtica. (BOE, 18-setembre-2003)
- Reial Decret 1041/2003, de 1 d'agost, s'aprova el Reglament pel qual es regulen determinats censos tributaris i es modifiquen altres normes relacionades amb la gestió de l'Impost sobre Actividats Econòmiques. ( BOE, 5-setembre-2003 )
- Ordre HAC/85/2003, de 23 de gener, es determinen els supòsits en els quals els subjectes passius de l'Impost sobre Activitats Econòmiques han de presentar una comunicació en relació amb l'import net de la seva xifra de negocios i s'aprova el model de dita comunicació. (BOE, 28-gener-2003)
- Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, s'aproven les tarifes i la instru

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

BASE (Diputació de Tarragona)
C. de Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 66 01 29

AGÈNCIA ESTATAL DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA
Rambla Nova, 93-95
Tarragona

Temps de resposta

Al moment.

Quins serveis hi intervenen?

BASE.
Agència Estatal d'Administració Tributària.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Observacions

El lloc de pagament, si la liquidació no indica el contrari, és a Base.

Les quotes dels epígrafs són per a tot l'Estat i estan establertes per Hisenda.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell