Què és i per a què serveix?

Tota activitat, que deixi d'existir com a tal, ha de donar-se de baixa tant a nivell de permís d'obertura a l'Ajuntament com d'Hisenda.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que tingui un negoci i vulgui cessar la seva activitat.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud del titular de l'activitat mitjançant sol·licitud general.
2. Original del document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Original i fotocòpia de la baixa de la declaració censal a Hisenda de Tarragona (veure observacions).
4. Sol·licitud de baixa de l'autorització sanitària en cas dels següents establiments (apartat descarregar sol·licituds - Per més informació podeu contactar amb la tècnica de Salut al telèfon 977166421):
- minoristes de carns fresques i derivats
- amb elaboració i venda de menjars preparats
- que ofereixen serveis de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació.
5. Fotocòpia del document d'identitat del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.

Quina normativa regeix?

- Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom, o bé és un professional.

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques, ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Temps de resposta

10 dies.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Comunicació de la baixa.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria
Departament de Salut

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

No hi ha recurs.

Observacions

- La baixa de la declaració censal  per a persones físiques i empreses que no tenen ingressos superiors a 1.000.000 € es tramita a Hisenda de Tarragona, Rambla Nova, 93-95.
- En el cas d´empreses que tenen ingresos superiors a 1.000.000 €, la baixa es tramita a BASE, C. de Mar, 3.

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

Sol·licitud de baixa de l'autorització sanitària dels establiments amb elaboració i venda de menjars preparats

Sol·licitud de baixa de l'autorització sanitària dels establiments minoristes de carns fresques

Sol·licitud de baixa de l'autorització sanitària dels establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell