Què és i per a què serveix?

L’Ajuntament expedeix, a petició de l’interessat, l’autorització sanitària de funcionament de l’establiment, d’acord amb el Decret 90/2008, de 22 d’abril.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona o empresa titular d’un establiment aplicador de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Sol·licitud d'autorització sanitària, degudament emplenada.

Quina normativa regeix?

- Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.
- Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom, o bé és un professional.

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques, ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo

Temps de resposta

40 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia segellada de la sol·licitud

En resoldre’s la sol·licitud:
- Autorització sanitària de funcionament

Observacions

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria
Departament de Salut

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenció administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Declaració responsable d'obertura d'una activitat innòcua
Canvi de nom d’activitat innòcua

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'autorització sanitària dels establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell