Què és i per a què serveix?

Permís per poder repartir publicitat al municipi, tant a les bústies com pel carrer.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física i/o jurídica que tingui un negoci i vulgui fer-ne publicitat repartint prospectes per les cases o pel carrer.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
5. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Fulla mostra de publicitat.
4. Cal indicar: Qui són, temps de durada del repartiment i número de cartells a repartir.
5. Taxa corresponent sempre i quan l'establiment no sigui del Vendrell.

Quina normativa regeix?

- Ordenança de les activitats publicitàries
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

1. Cartells, pancartes, banderoles i rètols lluminosos col·locats sobre façanes i/o tanques en terrenys de domini públic:
Estaran exemptes les pancartes i cartells que realitzin les organitzacions polítiques i les associacions benèfiques de caràcter públic o privat.

2. Per a la intervenció de la publicitat repartida en mà, es liquidarà per cada centenar de cartells o fracció a distribuir:
Els establiments que siguin del Vendrell no pagaran, només hauran de comunicar-ho a l'Ajuntament i deixar una mostra de la publicitat.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom, o bé és un professional.

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques, ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Temps de resposta

15 dies (aprox.)

Observacions

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Quina documentació es lliura?
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis hi intervenen?
Departament d'Activitats.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Queixes o reclamacions pel repartiment de publicitat a les bústies

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell