Què és i per a què serveix?

Per poder ocupar la via pública amb la construcció o el muntatge d’un quiosc de l’ONCE (Organització Nacional de Cecs Espanyols) s’ha de sol·licitar un permís a l'Ajuntament del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

El permís l’ha de sol·licitar directament l’ONCE i l’ha de sol·licitar com a institució.

Quins documents s’han de presentar?

Al moment

1. Sol·licitud general.
2. Document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Document d'identitat del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Plànol de situació (el facilita el SAC)

En resoldre’s la sol·licitud:
1. Acreditació de la concessió o autorització administrativa.
2. Plànol de situació i descriptius (plantes i alçats) visats i signats per un tècnic competent en edificació.
3. Assumpció d’obres d’un tècnic competent en edificació (signat i visat).

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (PGOUM)

Quin preu té?

Un cop es resolgui la sol·licitud, s’informarà a la persona interessada de la documentació que cal que aporti i si ha de satisfer algun import.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
Còpia segellada de la sol·licitud

En resoldre’s la sol·licitud:
Resolució de la Junta de Govern local

Quins serveis hi intervenen?

Departament d’Urbanisme

Observacions

ONCE
Direcció Administrativa de Tarragona
Rambla Vella, 10 -  43003 Tarragona
Tel.: 977 25 09 55

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell