L’Ajuntament del Vendrell té en marxa diversos processos participatius i d’altres de finalitzats que són i han estat instruments per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin opinar sobre el Vendrell i les seves necessitats. Uns processos que contribueixen a fer unes polítiques públiques més eficients i amb un consens més ampli.
En aquest espai concret del web podreu consular els processos participatius oberts o els que ja s'han tancat, conèixer les vies de participació dels que estan en marxa i consultar les conclusions dels processos finalitzats.

 

 

 

Assumpte: Reglament dels Pressupostos Participatius

ANUNCI CONSULTA PÚBLICA

 

De conformitat amb el què està establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu d’incorporar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració de l’avantprojecte de reglament municipal, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament del Vendrell, amb l’objectiu de recollir l’opinió i les aportacions dels ciutadans i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma relativa al procés participatiu del pressupost de l’Ajuntament del Vendrell.

Durant el termini de vint dies a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci al web municipal, espai de Participació Ciutadana, els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre:

  1. a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
  3. c) Els objectius de la norma.
  4. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

Espais per presentar opinions del 18 de maig a l’1 de juny de 2021:

  • Mitjançant aquest formulari del web municipal
  • Registre General a través del SAC, Servei d’Atenció al Ciutadà amb cita prèvia
  • Seu electrònica indicant aquest assumpte.

 

Adjunt a aquest anunci es publica, com Annex 1, la memòria amb la informació que se sotmet a consulta pública.

El Vendrell, 17 de maig de 2021

©2019 Ajuntament del Vendrell