Logos FEDER conjunt

  

IMPLANTACIÓ D’UNA VIA CICLISTA URBANA AL MUNICIPI DEL VENDRELL

ENTRE LA ZONA ESCOLAR-ESPORTIVA I L’ESTACIÓ DE RODALIES DEL VENDRELL

 

 Logo Feder Via Ciclista

 ACTUACIÓ COFINANÇADA PEL FONS FEDER 2014-2020

 

L'Ajuntament del Vendrell té com a objectiu estratègic potenciar un transvassament dels desplaçaments que actualment es realitzen mitjançant el vehicle privat, cap a modes més sostenible. Es pretén reduir els costos dels sistemes de transport, moderar el consum energètic, reduïr les emissions de gasos d'efecte hivernacle i contaminació atmosfèrica (CO2, NOx i PM10).

L'actuació proposada al Fons Feder, "Projecte implantació d'una via ciclista urbana al municipi del Vendrell entre la zona escolar-esportiva i l'estació de rodalies del Vendrell" és un pas més per assolir aquest objectiu.

 

 En data 19 de desembre de 2019, l'Ajuntament del Vendrell acorda acceptar formalment la subvenció procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a l'execució de l'actuació.

El cofinançament de l'actuació a través de la subvenció FEDER és al 50 %.

El termini d'execució: Octubre de 2021.

 

En data 18 d’agost de 2020, per Decret d’Alcaldia l’Ajuntament del Vendrell acorda l’adjudicació de la totalitat dels lots del Contracte de serveis per la redacció del projecte d'obres, estudi de seguretat i salut, direcció de les obres i coordinació de seguretat.

 

En data 9 de novembre de 2020, la Junta de Govern Local del municipi del Vendrell acorda l'aprovació inicial del projecte de les obres i inici de la fase d'exposició pública. Pressupost base de licitació: 446.506,48 euros (IVA inclòs).

 

BOP Tarragona Núm.2020-08507 de 13 de novembre de 2020

DOGC Núm.8273 de 17 de novembre de 2020

 

Veure projecte Feder Via ciclista urbana

En data 31 de desembre de 2020, va finalitzar el periode d'exposició pública del Projecte de les obres de reforma de la xarxa viària local i infraestructures per a la implantació d'una via ciclista urbana entre la zona escolar-esportiva i l'estació de rodalies del municipi del Vendrell, sense que s'hagin produït al.legacions ni reclamacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat.

 

BOP Tarragona Núm.632 de 3 de febrer de 2021 

Dogc Núm. 8331 de 2 de febrer de 2021.

Per Decret de l’Alcaldia núm 523, en data 24 de març de 2021, es van aprovar els plecs de clàusules administratives i econòmiques i de prescripcions tècniques particulars i l’expedient de contractació que han de regir la contractació de les obres de reforma de la xarxa viària local i infraestructures per a la implantació d’una via ciclista urbana entre la zona escolar-esportiva i l’estació de rodalies del municipi del Vendrell i es va convocar la licitació. Actualment en termini de recepció d'ofertes.

Anunci de licitació al perfil del contractant de la seu electrònica del municipi del Vendrell

 

 

 

Definició de l'actuació

 L’itinerari ciclista tindrà una longitud total d’uns dos quilòmetres, desenvolupant-se en carril bici i, en alguns trams, en vorera bici, principalment en aquells punts en què per seguretat viària dels ciclistes està recomanat que sigui així (interseccions no regulades per semàfors, rotondes). Es connectaria el casc urbà del municipi de costat a costat, comunicant l’estació de ferrocarril del Vendrell i l’estació d’autobusos amb l'accés a la via verda que arriba als nuclis de les platges, la zona escolar (equipaments escolars de primària i secundària, centres de formació especial, escola d'idiomes, centres de formació d'adults, centres de formació municipal) i la zona esportiva (pavelló d'esports, piscina municipal, complex esportiu), passant per altres equipaments d’interès, com són els Jutjats, i a prop d’altres, com les instal·lacions de la Seguretat Social i l'Eina (Edifici Camí Reial).

 

Planta general Via Ciclista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell