Logos FEDER conjunt

  

IMPLANTACIÓ D’UNA VIA CICLISTA URBANA AL MUNICIPI DEL VENDRELL

ENTRE LA ZONA ESCOLAR-ESPORTIVA I L’ESTACIÓ DE RODALIES DEL VENDRELL

 

 Logo Feder Via Ciclista

 ACTUACIÓ COFINANÇADA PEL FONS FEDER 2014-2020

 

L'Ajuntament del Vendrell té com a objectiu estratègic potenciar un transvassament dels desplaçaments que actualment es realitzen mitjançant el vehicle privat, cap a modes més sostenible. Es pretén reduir els costos dels sistemes de transport, moderar el consum energètic, reduïr les emissions de gasos d'efecte hivernacle i contaminació atmosfèrica (CO2, NOx i PM10).

L'actuació proposada al Fons Feder, "Projecte implantació d'una via ciclista urbana al municipi del Vendrell entre la zona escolar-esportiva i l'estació de rodalies del Vendrell" és un pas més per assolir aquest objectiu.

 

 En data 19 de desembre de 2019, l'Ajuntament del Vendrell acorda acceptar formalment la subvenció procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a l'execució de l'actuació.

El cofinançament de l'actuació a través de la subvenció FEDER és al 50 %.

 

En data 18 d’agost de 2020, per Decret d’Alcaldia l’Ajuntament del Vendrell acorda l’adjudicació de la totalitat dels lots del Contracte de serveis per la redacció del projecte d'obres, estudi de seguretat i salut, direcció de les obres i coordinació de seguretat. Per un import de 27.985,29 euros, IVA exclòs, més 5.876,91 euros d'IVA.

 

En data 9 de novembre de 2020, la Junta de Govern Local del municipi del Vendrell acorda l'aprovació inicial del projecte de les obres i inici de la fase d'exposició pública. Pressupost base de licitació: 446.506,48 euros (IVA inclòs).

 

BOP Tarragona Núm.2020-08507 de 13 de novembre de 2020

DOGC Núm.8273 de 17 de novembre de 2020

 

Veure projecte Feder Via ciclista urbana

En data 31 de desembre de 2020, va finalitzar el periode d'exposició pública del Projecte de les obres de reforma de la xarxa viària local i infraestructures per a la implantació d'una via ciclista urbana entre la zona escolar-esportiva i l'estació de rodalies del municipi del Vendrell, sense que s'hagin produït al.legacions ni reclamacions, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat.

 

BOP Tarragona Núm.632 de 3 de febrer de 2021 

Dogc Núm. 8331 de 2 de febrer de 2021.

Per Decret de l’Alcaldia núm 523, en data 24 de març de 2021, es van aprovar els plecs de clàusules administratives i econòmiques i de prescripcions tècniques particulars i l’expedient de contractació que han de regir la contractació de les obres de reforma de la xarxa viària local i infraestructures per a la implantació d’una via ciclista urbana entre la zona escolar-esportiva i l’estació de rodalies del municipi del Vendrell i es va convocar la licitació.

Anunci de licitació al perfil del contractant de la seu electrònica del municipi del Vendrell

 

Per Decret de l’Alcaldia núm 954, en data 7 de juny de 2021, es va adjudicar el contracte de les obres de reforma de la xarxa viària  local i infraestructures per a la implantació d’una via ciclista urbana entre la zona escolar-esportiva i l’estació de rodalies del municipi del Vendrell a l'empresa GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA S.A., per un import per la durada del contracte (5 mesos), de 275.770,40 euros, IVA exclòs, més 57.911,78 euros d'IVA.

 

Les obres de la via ciclista es van iniciar el 13 de juliol de 2021, començant les mateixes a partir de l'extrem corresponent a la zona escolar-esportiva per tal de minimitzar les possibles afectacions a aquesta zona d'equipaments a l'inici del curs escolar.

Les obres de la via ciclista van finalitzar el 2 de març de 2022. La via ciclista comunica l'avinguda Salvador Palau Rabassó (Zona escolar i esportiva), carrer Josep Maria Rovirosa i Ribot, carrer Francesc de Riera, Ctra.de Tarragona i avinguda Jaume Carner fins la Terminal d'Autobusos del Vendrell i Estació de Rodalies del Vendrell.

 

Definició de l'actuació

 L’itinerari ciclista tindrà una longitud total d’uns dos quilòmetres, desenvolupant-se en carril bici i, en alguns trams, en vorera bici, principalment en aquells punts en què per seguretat viària dels ciclistes està recomanat que sigui així (interseccions no regulades per semàfors, rotondes). Es connectaria el casc urbà del municipi de costat a costat, comunicant l’estació de ferrocarril del Vendrell i l’estació d’autobusos amb l'accés a la via verda que arriba als nuclis de les platges, la zona escolar (equipaments escolars de primària i secundària, centres de formació especial, escola d'idiomes, centres de formació d'adults, centres de formació municipal) i la zona esportiva (pavelló d'esports, piscina municipal, complex esportiu), passant per altres equipaments d’interès, com són els Jutjats, i a prop d’altres, com les instal·lacions de la Seguretat Social i l'Eina (Edifici Camí Reial).

 

Planta general Via Ciclista

 

Trams en els què es subdivideix l'obra:
 
TRAM 1: Carrer Salvador Palau Rabassó (primer tram)

•TRAM 2: Plaça Àngels Garriga

TRAM 3: Carrer Salvador Palau Rabassó (segon tram)

TRAM 4: Tram existent Ctra.Sant Vicenç i C.Josep Ma Altet Font

TRAM 5: Carrer Josep Maria Rovirosa i Ribot (1er tram)

TRAM 6: Carrer Josep Maria Rovirosa i Ribot (2on tram)

TRAM 7: Carrer Francesc de Riera

TRAM 8: Últim tram i rotonda C.Francesc de Riera amb Ctra.Tarragona

TRAM 9: Ctra. de Tarragona

TRAM 10: Av.Jaume Carner tram voltejant rotonda amb TV-2127

TRAM 11: Av.Jaume Carner-Pont sobre Riera Bisbal

TRAM 12: Av.Jaume Carner fins rotonda Terminal autobusos

TRAM 13: Av.Jaume Carner tram voltejant miniglorieta i T.Autobusos

TRAM 14: Av.Jaume Carner entre accés al Pèlag i Estació de tren

 

Fotos de l'obra finalitzada:

IMG 20220425 130107

 

IMG 20220425 133627

 

IMG 20220425 134605

 

 

 

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell