Llei de la mobilitat

La Llei 9/2003, de la mobilitat és la norma que estableix els principis i els objectius als quals ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de mercaderies adreçada a la sostenibilitat i la seguretat.

Els plans de mobilitat urbana, són el document bàsic per configurar les estrategies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. (Veure article 9).

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat

 

Directrius nacionals de mobilitat

La Llei 9/2003, de la mobilitat també estableix i jerarquitza els diferents instruments de planificació de la mobilitat que han de bastir el desenvolupament de la norma; entre les quals, les directrius nacionals de mobilitat són l’instrument de més rang i “constitueixen el marc orientador per a l’aplicació dels objectius de mobilitat d’aquesta Llei” (art. 6.1). L’aplicació d’aquests objectius s’ha de dur a terme “mitjancant l’establiment d’orientacions, criteris, objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control” (art. 6.1).

La funcio de les directrius nacionals de mobilitat és configurar un filtre entre la diagnosi de la situació actual dins de l’àmbit corresponent i el programa d’actuacions derivat del Pla de mobilitat. 

Els plans de mobilitat urbana han de traçar les seves propostes i evaluar seguint les directrius nacionals de mobilitat.

Decret 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven les Directrius Nacionals de Mobilitat

 

Llei d'avaluació ambiental

La Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes

L’avaluació ambiental és indispensable per a la protecció del medi ambient. Facilita la incorporació dels criteris de sostenibilitat en la presa de decisions estratègiques, a través de l’avaluació dels plans i els programes. I a través de l’avaluació de projectes, garanteix una adequada prevenció dels impactes ambientals concrets que es puguin generar, alhora que estableix mecanismes eficaços de correcció o compensació.

 

Reglament del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell 

Aprovat en sessió ordinària de 19 de març de 2013 i publicat al BOP Tarragona núm.78 del 4 d'abril de 2013

 

Tornar - Pla de Mobiltat Urbana

©2019 Ajuntament del Vendrell