La Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de desembre de 2013, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament (aid) de l'alumnat d'ensenyament obligatori al municipi del Vendrell per al curs 2011-2012 i el curs 2012-2013.

En compliment del tràmit d'informació pública, l'acord esmentat es pot consultar a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9:30 hores i les 14:00 hores durant el termini de vint dies hàbils des de la publicació del present Anunci al BOP. Aquest mateix Anunci es publicarà a la web i al tauler d'edictes de l'ajuntament.

La Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 2014, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment l'ordenança d'administració electrònica

En compliment del tràmit d'informació pública, l'acord esmentat es pot consultar a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9:30 hores i les 14:00 hores durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al BOP i al DOGC. Aquest mateix Anunci es publicarà al Diari de Tarragona, a la web i al tauler d'edictes de l'ajuntament.

MARTÍ CARNICER VIDAL, alcalde-president d'aquest Ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 46 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986,

 

RESOLC

1r.- Nomenar al senyor Benet Jané Palau primer tinent d'alcalde.

MARTÍ CARNICER VIDAL, alcalde-president d'aquest Ajuntament, en ús de les atribucions conferides per l'article 23 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local de 4 d'abril de 1985 i pel 52 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986,

 

RESOLC

1r.- Nomenar al senyor Benet Jané Palau, com a membre de la Junta de Govern Local.

D'acord amb allò que disposa l'article 43.4 del Re¬glament d'Organització, Funcionament i Règim Ju¬rídic, de 28 de novembre de 1986, i altres concor¬dants, amb remissió a l'article 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, fent aplicació d'allò que determina l'article 44 de l'esmentat reglament,

 

RESOLC:

1r.- Formular les delegacions que es detallen, a favor dels regi¬dors mu¬nicipals que s'esmenten i amb els efectes que contem¬pla l'article 43.5.b) del referit Reglament:

- Benet Jané Palau: Relacions institucionals i Sanitat.
- Joan Josep Nin Esteban: Policia Municipal, Contractació i Serveis Jurídics.
- Joan Maria Diu Sagués: Règim Intern

La Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de maig de 2013, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la Cessió amb caràcter gratuït als Ajuntaments de Masllorenç i Bonastre , del 14,28% de la propietat del bé immoble municipal conegut amb el nom de "Castell de Montmell", per destinar-lo a Àrea Recreativa Forestal, un cop hagi adquirit la condició de bé patrimonial

Fixar en tres anys el termini màxim per al compliment de les finalitats de la cessió, i en trenta anys el termini mínim durant el qual s'ha de mantenir l'ús del bé per a les finalitats objecte de la cessió.

La Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de maig de 2013, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la desafectació d'una 14,28% part del bé demanial consistent en ½ proindivisa de l'immoble anomenat "Castell de Montmell" qualificat com a bé demanial, actualment adscrit al servei públic d'àrea recreativa forestal , inscrit a l'Inventari de Béns amb el núm.68 de l'epígraf I.2.a) .

 

Atès que per Decret d'Alcaldia número 1946/2011 es va delegar a la Regidora senyora Mª. Teresa Mercader Güell les competències de Neteja Viària, Parcs i Jardins i Cementiri.


Atès que resulta necessari delegar les competències sobre Neteja Viària a favor del Regidor senyor Jaume Domingo Planas.

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell