Bases generals

Bases generals que regeixen els processos selectius de l'Ajuntament del Vendrell i els seus organismes autònoms

Enllaç a tràmits municipals (informació i descàrrega de sol·licituds)

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió, amb caràcter interí, d’una plaça de tècnic/a de gestió A2 de l’Ajuntament del Vendrell, i la creació d’una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: del 29 de setembre al 18 d'octubre de 2021, ambdós inclosos.

Bases convocatòria DOGC

Termini inscripcions BOPT

 

*Convocatòria per a la provisió de 2 llocs de treball de Cap d’Unitat Administrativa, mitjançant concurs de mèrits, entre personal funcionari de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 27 d’agost al 17 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

Bases convocatòria DOGC

Termini inscripcions BOPT

Sol·licitud d'admissió específica

Llistat d'admesos i exclosos, i convocatòria entrevista personal

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió definitiva, mitjançant mobilitat horitzontal, de tres places d'agent de la Policia Local del Vendrell, i la constitució d'una borsa de reposició.

Termini de presentació de sol·licituds: del 3 al 22 de juliol de 2021 (TANCAT)

Termini de presentació d'esmenes: del 24 d'agost al 6 de setembre de 2021 (TANCAT)

Bases convocatòria BOPT

Termini inscripcions DOGC

Sol·licitud d'admissió i declaració jurada

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova coneixements professionals

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió definitiva, mitjançant concurs oposició lliure, de sis places d'agent de la Policia Local del Vendrell, i la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: del 3 al 22 de juliol de 2021 (TANCAT)

Termini de presentació d'esmenes: del 24 d'agost al 6 de setembre de 2021 (TANCAT)

Bases convocatòria BOPT

Termini inscripcions DOGC

Sol·licitud d'admissió i declaració jurada

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

 

*Convocatòria del procés selectiu per a l'adscripció temporal, mitjançant comissió de serveis, de quatre places d'agent de la Policia Local del Vendrell, i la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria DOGC

Termini inscripcions BOPT

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d’auxiliars de geriatria per a cobrir amb caràcter temporal vacants i/o suplències del personal de plantilla del Patronat Municipal Hospital Asil del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria DOGC

Termini inscripcions BOPT

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Declaració responsable Covid'19

Resultats prova de català

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'agents interins C2 per a la temporada d'estiu i per cobrir vacants sobrevingudes a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria DOGC

Termini inscripcions BOPT

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Calendari proves procés selectiu

Declaració responsable Covid'19

Resultats prova de català

Resultats prova de coneixements

Resultats definitius prova de coneixements

Solucions test coneixements (definitiu)

Resultats prova d'aptitud física

Convocatòria entrevista de contrast

Resultats prova d'adequació psicoprofessional i constitució de la borsa

Resultats finals del procés selectiu

   

*Convocatoria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves C2 de l'Ajuntament del Vendrell. 

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat provisional d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Declaració responsable Covid'19

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de coneixements

Solucions respostes test

Resultats prova pràctica

Resultats prova de català

Convocatòria data entrevista personal

Resultats definitius prova de coneixements

Resultats finals del concurs-oposició

Esmena concurs i resultats definitius de la borsa de treball

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a nomenaments temporals de tècnic/a d'administració general A1 de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat provisional d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de coneixements

Solucions respostes test

Resultats prova pràctica

Resultats finals del concurs-oposició

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a nomenaments temporals d’arquitecte/a A1 de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova pràctica

Resultats finals del concurs-oposició

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de professor/a de llenguatge musical, de l’Escola Municipal de Musica Pau Casals de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: fins la finalització del curs lectiu 2020-2021.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals del concurs-oposició

Actualització de la borsa de treball (febrer 2021)

 

*Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a de turisme de l’Ajuntament del Vendrell, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat provisional d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova pràctica

Resultats prova personal, i puntuacions finals del concurs oposició

 

*Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball complementària d'agents interins C2 per a la temporada d'estiu i per cobrir vacants sobrevingudes a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Calendari proves procés selectiu

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

Resultats prova de coneixements

Solucions respostes test

Esmena resultats prova de coneixements

Resultats prova d'aptitud física

Resultats prova d'adequació psicoprofesional i constitució de la borsa

Resultats revisió mèdica

Resultats finals del procés selectiu

Actualització borses de treball agent (març 2021)

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de treballadors/es socials A2 per cobrir interinament programes temporals, acumulacions de tasques, vacants i substitucions temporals de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

Resultats exercici pràctic

Resultats finals del concurs-oposició

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/es socials A2 per cobrir interinament programes temporals, acumulacions de tasques, vacants i substitucions temporals de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

Resultats exercici pràctic

Resultats finals del concurs-oposició

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'arquitecte/a A1 per cobrir interinament programes temporals, acumulacions de tasques, vacants i substitucions temporals de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de coneixements

Solucions respostes test

Declaració convocatòria deserta

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball complementària d'auxiliars de geriatria per a substitucions o cobrir vacants de llocs de treball sobrevingudes del personal de plantilla del Patronat Municipal Hospital Asil del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i nova data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura, amb caràcter interí per substitució, d’una plaça amb reserva de tècnic/a A2, amb adscripció als Serveis Públics, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura, amb caràcter interí per substitució, d’una plaça amb reserva de guia-administratiu/va de la plantilla de personal laboral de la Fundació Pública Municipal Deu Font, i la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català i prova teòrica

Resultats prova pràctica

Resultats finals del concurs-oposició

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura, amb caràcter interí per substitució, de la plaça de director/a esportiu/va A1 de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament del Vendrell i la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió, amb caràcter interí, d'una plaça de Diplomat Universitari en Infermeria vacant a la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal Hospital Asil del Santíssim Salvador del Vendrell, i la creació d’una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats finals concurs-oposició

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió, amb caràcter interí, d’una plaça de tècnic/a A1 dels Serveis Econòmics, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases 

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Solucions preguntes test

Resultats prova coneixements

Resultats prova pràctica, i puntuacions finals concurs-oposició

 

 

Oferta d'ocupació de l'Eina

 

*Convocatòria del procediment de selecció de personal corresponent al projecte “Treball als barris 2020” (TTB-08/20) atorgat a l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 12 al 22 de febrer de 2021, ambdós inclosos.

Bases

Instància

Declaració jurada

Resum vida laboral

Admesos i exclosos peons manteniment

Admesos i exclosos auxiliars comerç

Convocatòria entrevistes admesos peó manteniment

Convocatòria entrevistes admesos auxiliar comerç

Seleccionats peons manteniment

Seleccionats auxiliars comerç

 

*Convocatoria del procés selectiu per a la provisió de caràcter temporal de plans d’ocupació subvencionats per la Diputació de Tarragona per a la realització d’accions que fomentin la reactivació econòmica i ocupacional del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la COVID-19.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància programa 1

Instància programa 2

Instància programa 3

Instància programa 4

Llistat admesos. Programa 1. Dinamitzador/a comercial

Llistat admesos. Programa 1. Dinamitzadors/es en noves tecnologies

Llistat admesos. Programa 1. Orientadors/es laborals

Llistat admesos. Programa 1. Prospector/a laboral

Llistat admesos. Programa 2. Educadors/es de carrer

Llistat admesos. Programa 3. Tècnic/a de Borsa d'habitatge

Llistat admesos. Programa 4. Tècnic/a de Recursos Humans

Llistat seleccionats. Programa 1. Dinamitzador/a comercial

Llistat seleccionats. Programa 1. Dinamitzadors/es en noves tecnologies

Llistat seleccionats. Programa 1. Orientadors/es laborals

Llistat seleccionats. Programa 1. Prospector/a laboral

Llistat seleccionats. Programa 2. Educadors/es de carrer

Llistat seleccionats. Programa 3. Tècnic/a de Borsa d'habitatge

Llistat seleccionats. Programa 4. Tècnic/a de Recursos Humans

 

*Convocatòria del procediment de selecció de personal corresponent al projecte “Treball als barris 2019” (TTB-018/19) atorgat a l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Admesos i exclosos dinamitzadors tecnologies

Admesos i exclosos educadors carrer

Admesos i exclosos auxiliars comerç

Admesos i exclosos peons manteniment

Convocatòria entrevista dinamitzadors tecnologies

Convocatòria entrevista educadors carrer

Llistat seleccionats dinamitzadors tecnologies

Llistat seleccionats educadors carrer

Llistat seleccionats peons manteniment

Resultats prova català auxiliars comerç

Convocatòria entrevista auxiliars comerç

Llistat seleccionats auxiliars comerç

 

*Convocatòria de selecció de personal administratiu per a la realització de justificacions econòmiques en programes ocupacionals atorgats a l'Ajuntament del Vendrell 2019.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Admesos i exclosos, i convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria admesos prova pràctica

Resultats prova pràctica

Llistat seleccionats administratiu/va justificacions econòmiques

 

*Convocatòria de selecció de personal docent pel desenvolupament d'accions de formació en programes ocupacionals atorgats a l'Ajuntament del Vendrell 2019.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Oferta docent logística comercial i gestió del transport

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent logística comercial

Oferta docent administració i gestió

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent administració i gestió

Oferta docent comerç i màrqueting

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent comerç i màrqueting

Oferta docent prevenció riscos laborals i medi ambient i igualtat

Admesos i exclosos

Convocatòria entrevista

Llistat seleccionats docent prevenció riscos laborals

Oferta docent imatge i so

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent imatge i so

Oferta docent programa de joves

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent programa de joves

Oferta docent anglès A2 i B1

Admesos i exclosos

Convocatòria entrevista

Llistat seleccionats docent anglès A2 i B1

 

* Convocatòria de selecció de personal d'un auxiliar administratiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la realització de la campanya de renda 2018 de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat admesos i exclosos Auxiliar administratiu Renda 2018

Llistat seleccionat Auxiliar administratiu Renda 2018

 

 

Ofertes de treball de Societats Limitades Municipals

 

EL VENDRELL COMUNICACIÓ, SLM

 

Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura del lloc de treball de gerent.

Termini de presentació de sol·licituds: del 26 d'abril al 16 de maig de 2021, ambdós inclosos.

Bases

Llista provisional d’admesos i exclosos

Resultats prova de català

Convocatòria prova pràctica i entrevistes

 

Convocatòria del procés selectiu d’una oferta de treball de redactor/a i constitució d’una borsa de treball de redactor/a.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i convocatòria prova de català

Resultats prova de català

Convocatòria prova pràctica

Resultats prova pràctica i convocatòria test i entrevista

Resultats finals i borsa de treball

 

Convocatòria lliure de selecció d'un lloc de redactor/a

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases de la convocatòria lliure de selecció d'un lloc de redactor/a

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals selecció redactor/a, i constitució de la borsa de treball

 

 

PROSCENI EL VENDRELL, SLM

 

Convocatòria de selecció d'un lloc d'auxiliar administratiu/va

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases de la convocatòria de selecció d'un/a auxiliar administratiu/va

Llistat admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultat prova de català i convocatòria d'entrevistes

Resultats finals i constitució de la borsa treball

 

OFERTES DE TREBALL D'AIGÜES DE TOMOVÍ

Administratiu de l'Àrea de Contractació - finalitzat

Tècnic responsable de gestió sanitària - finalitzat

Oficial de brigada - finalitzat

Llista provisional d’admesos i exclosos

©2019 Ajuntament del Vendrell