Bases generals

Bases generals que regeixen els processos selectius de l'Ajuntament del Vendrell i els seus organismes autònoms

Enllaç a tràmits municipals (informació i descàrrega de sol·licituds)

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a nomenaments temporals d’arquitecte/a A1 de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 24 d’octubre al 12 de novembre de 2020, ambdós inclosos

Bases

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de professor/a de llenguatge musical, de l’Escola Municipal de Musica Pau Casals de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 15 d’agost al 3 de setembre de 2020, ambdós inclosos

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals del concurs-oposició

 

*Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a de turisme de l’Ajuntament del Vendrell, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

Termini de presentació de sol·licituds: del 15 d’agost al 3 de setembre de 2020, ambdós inclosos

Bases

Llistat provisional d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

 

*Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball complementària d'agents interins C2 per a la temporada d'estiu i per cobrir vacants sobrevingudes a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Calendari proves procés selectiu

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

Resultats prova de coneixements

Solucions respostes test

Esmena resultats prova de coneixements

Resultats prova d'aptitud física

Resultats prova d'adequació psicoprofesional i constitució de la borsa

Resultats revisió mèdica

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de treballadors/es socials A2 per cobrir interinament programes temporals, acumulacions de tasques, vacants i substitucions temporals de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

Resultats exercici pràctic

Resultats finals del concurs-oposició

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/es socials A2 per cobrir interinament programes temporals, acumulacions de tasques, vacants i substitucions temporals de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

Resultats exercici pràctic

Resultats finals del concurs-oposició

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'arquitecte/a A1 per cobrir interinament programes temporals, acumulacions de tasques, vacants i substitucions temporals de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de coneixements

Solucions respostes test

Declaració convocatòria deserta

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball complementària d'auxiliars de geriatria per a substitucions o cobrir vacants de llocs de treball sobrevingudes del personal de plantilla del Patronat Municipal Hospital Asil del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i nova data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura, amb caràcter interí per substitució, d’una plaça amb reserva de tècnic/a A2, amb adscripció als Serveis Públics, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura, amb caràcter interí per substitució, d’una plaça amb reserva de guia-administratiu/va de la plantilla de personal laboral de la Fundació Pública Municipal Deu Font, i la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català i prova teòrica

Resultats prova pràctica

Resultats finals del concurs-oposició

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura, amb caràcter interí per substitució, de la plaça de director/a esportiu/va A1 de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament del Vendrell i la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió, amb caràcter interí, d'una plaça de Diplomat Universitari en Infermeria vacant a la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal Hospital Asil del Santíssim Salvador del Vendrell, i la creació d’una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats finals concurs-oposició

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió, amb caràcter interí, d’una plaça de tècnic/a A1 dels Serveis Econòmics, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases 

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Solucions preguntes test

Resultats prova coneixements

Resultats prova pràctica, i puntuacions finals concurs-oposició

 

 

Oferta d'ocupació de l'Eina

 

*Convocatòria del procediment de selecció de personal corresponent al projecte “Treball als barris 2019” (TTB-018/19) atorgat a l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Admesos i exclosos dinamitzadors tecnologies

Admesos i exclosos educadors carrer

Admesos i exclosos auxiliars comerç

Admesos i exclosos peons manteniment

Convocatòria entrevista dinamitzadors tecnologies

Convocatòria entrevista educadors carrer

Llistat seleccionats dinamitzadors tecnologies

Llistat seleccionats educadors carrer

Llistat seleccionats peons manteniment

Resultats prova català auxiliars comerç

Convocatòria entrevista auxiliars comerç

Llistat seleccionats auxiliars comerç

 

*Convocatòria de selecció de personal administratiu per a la realització de justificacions econòmiques en programes ocupacionals atorgats a l'Ajuntament del Vendrell 2019.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Admesos i exclosos, i convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria admesos prova pràctica

Resultats prova pràctica

Llistat seleccionats administratiu/va justificacions econòmiques

 

*Convocatòria de selecció de personal docent pel desenvolupament d'accions de formació en programes ocupacionals atorgats a l'Ajuntament del Vendrell 2019.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Oferta docent logística comercial i gestió del transport

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent logística comercial

Oferta docent administració i gestió

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent administració i gestió

Oferta docent comerç i màrqueting

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent comerç i màrqueting

Oferta docent prevenció riscos laborals i medi ambient i igualtat

Admesos i exclosos

Convocatòria entrevista

Llistat seleccionats docent prevenció riscos laborals

Oferta docent imatge i so

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent imatge i so

Oferta docent programa de joves

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent programa de joves

Oferta docent anglès A2 i B1

Admesos i exclosos

Convocatòria entrevista

Llistat seleccionats docent anglès A2 i B1

 

* Convocatòria de selecció de personal d'un auxiliar administratiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la realització de la campanya de renda 2018 de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat admesos i exclosos Auxiliar administratiu Renda 2018

Llistat seleccionat Auxiliar administratiu Renda 2018

 

 

Ofertes de treball de Societats Limitades Municipals

 

EL VENDRELL COMUNICACIÓ, SLM

 

Convocatòria del procés selectiu d’una oferta de treball de redactor/a i constitució d’una borsa de treball de redactor/a.

Termini de presentació de sol·licituds: del 28 d’octubre al 10 de novembre de 2020, ambdós inclosos.

Bases

 

Convocatòria lliure de selecció d'un lloc de redactor/a

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases de la convocatòria lliure de selecció d'un lloc de redactor/a

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals selecció redactor/a, i constitució de la borsa de treball

 

 

PROSCENI EL VENDRELL, SLM

 

Convocatòria de selecció d'un lloc d'auxiliar administratiu/va

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases de la convocatòria de selecció d'un/a auxiliar administratiu/va

Llistat admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultat prova de català i convocatòria d'entrevistes

Resultats finals i constitució de la borsa treball

 

OFERTES DE TREBALL D'AIGÜES DE TOMOVÍ

Administratiu de l'Àrea de Contractació - finalitzat

Tècnic responsable de gestió sanitària - finalitzat

Oficial de brigada - finalitzat

©2019 Ajuntament del Vendrell