Bases generals

Bases generals que regeixen els processos selectius de l'Ajuntament del Vendrell i els seus organismes autònoms

Enllaç a tràmits municipals (informació i descàrrega de sol·licituds)

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball complementària en la categoria d’administratius/ves, per a cobrir amb caràcter interí possibles vacants i/o suplències del personal de plantilla de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 3 al 22 d’octubre de 2018, ambdós inclosos.

Bases

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball complementària en la categoria d’auxiliars administratius/ves, per a cobrir amb caràcter interí possibles vacants i/o suplències del personal de plantilla de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 3 al 22 d’octubre de 2018, ambdós inclosos.

Bases

 

*Convocatòria per a la provisió, amb caràcter interí, d'una plaça de tècnic A2 de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 19 de setembre al 8 d’octubre de 2018, ambdós inclosos.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

Resultats fase oposició

Resultats fase concurs i puntuacions finals del procés selectiu

 

*Convocatòria per a la provisió, amb caràcter interí, d'una plaça de tècnic/a d'administració general de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell, i la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

Resultats prova de coneixements

Resultats prova pràctica

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la provisió, amb caràcter interí, d'una plaça de treballador/a social de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament del Vendrell i la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats primer exercici fase oposició

Resultats segon exercici fase oposició

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars de geriatria per a cobrir substitucions o vacants de llocs de treball sobrevingudes del personal de plantilla del Patronat Municipal Hospital Asil del Santíssim Salvador del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Resolució ampliació termini d'inscripcions

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

Resultats prova coneixements i prova pràctica

Resultats fase concurs i puntuacions finals borsa

 

*Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d’agents per a serveis de platges, substitucions i cobertura de vacants de la policia local, amb caràcter interí, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Calendari de les proves

Llistat provisional d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici procés selectiu

Resultats prova de català

Resultats prova de coneixements

Resultats prova d'aptitud física

Resultats prova psicotècnica i puntuacions borsa

Resultats revisió mèdica

Resultats finals procés selectiu

 

*Convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la contractació temporal d’un/a tècnic/a de gestió A2 de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament del Vendrell. 

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats primer exercici fase oposició

Resultats segon exercici fase oposició

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la creació d'una borsa de treball per a cobrir substitucions o places vacants sobrevingudes en la categoria d'administratiu/va de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats prova coneixements

Resultats prova pràctica

Resultats fase concurs i puntuacions finals borsa

 

*Convocatòria de provisió mitjançant concurs oposició lliure per a cobrir, amb caràcter interí, un lloc de treball d'oficial del Servei de Via Pública de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria de provisió mitjançant concurs oposició lliure per a cobrir, amb caràcter interí,  la plaça vacant d'interventor/a de fons de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Lllistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova pràctica

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a de turisme de l’Ajuntament del Vendrell, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Resultats prova pràctica

Resultats prova personal i puntuacions finals

 

*Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a auxiliar de cultura, amb caràcter interí, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament del Vendrell, i creació d’una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llista d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats prova pràctica

Esmena resultats prova pràctica

Resultats prova personal i puntuacions finals

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball per a proveir els llocs de treball de professor/a d'oboè, de professor/a de saxo i de professor/a de dansa, amb caràcter interí, de la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal Auditori Pau Casals del Vendrell. (Exp. 2017)

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats prova pràctica especialitat oboè

Resultats finals especialitat oboè

Resultats prova pràctica especialitat dansa

Resultats finals especialitat dansa

Resultats prova pràctica especialitat saxo

Resultats finals especialitat saxo

 

*Convocatòria d’una borsa de treball, per substitucions, de professor/a de les especialitats de Violí, Violoncel, Piano, Orgue, Oboè, Saxo, Cant, Llenguatge musical i cant coral, i Noves tecnologies, per cobrir necessitats de caràcter temporal de l’Escola Municipal de Música Pau Casals. (Exp. 2016)

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats especialitat Saxo

Resultats especialitat Noves Tecnologies

Convocatòria prova pràctica especialitats Cant i Llenguatge musical

Resultats especialitat Llenguatge musical i cant coral

Resultats especialitat Cant

Convocatòria prova pràctica especialitats Violoncel, Violí i Piano

Resultats especialitat Violoncel

Resultats especialitat Violí

Resultats especialitat Piano

 

Oferta d'ocupació de l'Eina

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la selecció d'un/a administratiu/va de justificacions econòmiques de diferents projectes subvencionats de l'Eina.

Termini de presentació de sol·licituds: del 7 al 16 de novembre de 2018, ambdós inclosos.

Bases

Instància

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de tècnics de programes ocupacionals i de desenvolupament local subvencionats de l'Eina, i constitució d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: del 3 al 22 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.

Bases

Instància

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

 

* Convocatòria de selecció d'un tècnic d’ocupació pel desenvolupament del “Programa Dispositius inserció: INSERTA'T 2. El Vendrell amb el Comerç”, subvencionat dins el marc del Projecte Treball als Barris 2017-2018, atorgat a l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

 

* Convocatòria de selecció d’un tècnic pel desenvolupament de la subvenció del PROGRAMA PRIMER DE PREACCELERACIÓ, enmarcat dins el Programa Catalunya Emprèn, atorgada a l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Admesos i exclosos tècnic PRIMER

Llistat seleccionat tècnic PRIMER

 

*Convocatòria de selecció de personal per als Plans d'Ocupació corresponent al projecte "Treball als Barris 2017" (TTB-018/17) atorgat a l'Ajuntament del Vendrell.

Bases

Model declaració jurada

Resum vida laboral

Termini de presentació de sol·licituds auxiliars comerç: finalitzat.

Instància auxiliar comerç

Admesos i exclosos auxiliar comerç

Resultats prova català auxiliar comerç

Llistat seleccionats auxiliar comerç

Termini de presentació de sol·licituds peons manteniment i neteja: finalitzat.

Instància peons manteniment i neteja

Admesos peó manteniment i neteja, i data d'entrevistes

Exclosos peó manteniment i neteja

Llistat seleccionats peó manteniment

Llistat seleccionats peó neteja

 

* Convocatòria de selecció de personal tècnic pel desenvolupament de la subvenció d'Agència de Col·locació. Subvenció d'accions d'intermediació laboral per a la inserció de persones aturades. Línea 1 (Expedient SOC015/17/00012) atorgat a l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Resum vida laboral

Admesos i exclosos tècnic agència col·locació

Llistat seleccionat tècnic agència col·locació

 

* Convocatòria de selecció de personal d'un auxiliar administratiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la realització de la campanya de renta 2017 de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Admesos i exclosos auxiliar administratiu renda

Resultat prova català auxiliar adm. renda

Resultat prova pràctica auxiliar adm. renda

Llistat seleccionat auxiliar administratiu renda

 

*Convocatòria de selecció de personal docent pel desenvolupament d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries (expedient 17/FOAP/362/0149966) atorgat a l'Ajuntament del Vendrell.

Bases

Instància

Docent administració i gestió

Llistat admesos FOAP Administració i gestió

Llistat exclosos FOAP Administració i gestió

Llistat seleccionat FOAP Administració i gestió

Docent ofimàtica/enregistrament dades

Llistat admesos FOAP Ofimàtica

Llistat exclosos FOAP Ofimàtica

Llista seleccionat FOAP Ofimàtica

Docent logística comercial i gestió del transport

Llistat admesos FOAP Logística comercial

Docent organització de magatzem

Llistat admesos FOAP Organització magatzem

Llistat exclosos FOAP Organització magatzem

Docent prevenció riscos laborals, medi ambient i igualtat

Llistat admesos FOAP PRL

Llistat exclosos FOAP PRL

Llistat seleccionats FOAP PRL

 

*Convocatòria de selecció d'un administratiu pel desenvolupament d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries (expedient 17/FOAP/362/0149966) atorgat a l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Llistat admesos administratiu FOAP

Llitat seleccionat administratiu FOAP

 

 *Oferta pública per a la selecció d'1 orientador Programa MARMI.

Oferta 2669

Admesos i exclosos oferta orientador Marmi

Llistat seleccionat oferta orientador Marmi

 

*Oferta pública per a la selecció d'1 prospector Programa MARMI.

Oferta 2671

Admesos i exclosos oferta prospector Marmi

Llistat seleccionat oferta prospector Marmi

 

*Oferta pública per a la selecció de 2 orientadors Convocatòria UBICAT.

Oferta 2670

Admesos i exclosos oferta orientadors Ubicat

Llistat seleccionats oferta orientadors Ubicat

 

*Oferta pública per a la selecció de 2 Prospectors.

Oferta 2614

Admesos i exclosos oferta 2 prospectors

Llistat seleccionats oferta 2 prospectors

 

*Oferta pública per a la selecció de 1 Professor/a d'anglès.

Oferta 2693

Admesos i exclosos oferta 1 professor/a anglès

Llistat seleccionats oferta 1 professor/a anglès

 

*Oferta pública per a la selecció de 1 Auxiliar administratiu/va.

Oferta 2613

Admesos i exclosos oferta 1 auxiliar administratiu/va

Llistat seleccionats oferta 1 auxiliar administratiu/a

 

*Oferta pública per a la selecció de 1 Director Casa d'Oficis.

Oferta 2611

Admesos i exclosos oferta 1 director/a Casa oficis

Llistat seleccionats oferta 1 director/a Casa oficis

 

*Oferta pública per a la selecció de 1 Docent Imatge i So.

Oferta 2612

Admesos i exclosos oferta 1 docent Imatge i so

Llistat seleccionats oferta 1 docent Imatge i so

 

*Oferta pública per a la selecció de 2 Tècnics/ques de formació.

Oferta 2617

Admesos i exclosos oferta 2 tècnics/ques formació

Llistat seleccionats oferta 2 tècnics/ques formació

 

*Oferta pública per a la selecció de 2 Orientadors laborals.

Oferta 2618

Admesos i exclosos oferta 2 orientadors laborals

Llistat seleccionats oferta 2 orientadors laborals

 

*Oferta pública per a la selecció de 2 Tutors orientadors.

Oferta 2616

Admesos i exclosos oferta 2 tutors orientadors

Llistat seleccionats oferta 2 tutors orientadors

 

*Oferta pública per a la selecció de 1 Prospector programa de projectes innovadors i experimentals 2017.

Oferta 2623

Admesos i exclosos oferta 1 prospector projectes innovadors i experimentals 2017

Llistat seleccionats oferta 1 prospector projectes innovadors i experimentals 2017

 

*Oferta pública per a la selecció de coordinació i prospecció d'empreses.

Oferta 2632

Admesos i exclosos oferta coordinació i prospecció d'empreses

Llistat seleccionats oferta coordinació i prospecció d'empreses

 

OFERTES DE TREBALL de l'EINA

 

OFERTES DE TREBALL de SOCIETATS LIMITADES MUNICIPALS

El Vendrell Comunicació, SLM

 

OFERTES DE TREBALL D'AIGÜES DE TOMOVÍ

Administratiu de l'Àrea de Contractació de l'empresa mixta Aigües de Tomoví

Tècnic responsable de gestió sanitària

Oficial de brigada

 

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48