Memòria d'Alcaldia
Informe econòmic financer
Informe d'Intervenció

Bases d'execució del pressupost 2024
Pressupost consolidat 2024
Pla estratègic de subvencions 2023 - 2025 
Ingressos 2024
Despeses 2024
Inversions 2024
Ingressos 2024.xls
Despeses 2024.xls

Publicació al BOPT de l'aprovació inicial
Aprovació definitiva en la sessió de ple ordinari del 18 de desembre de 2023

Pagament mitjà a proveïdors*
1r trimestre de 2024
2n trimestre de 2024
3r trimestre de 2024
4t trimestre de 2024
*Dades obtingudes segons medotologia de càlcul establerta pel Ministeri d'Hisenda.

Estat d'execució del pressupost
1r trimestre de 2024
2n trimestre de 2024
3r trimestre de 2024
4t trimestre de 2024

Modificacions pressupostàries
MC 01P/2024
MC 01IR/2024 i 02IR/2024
MC Fundació Deu Font
MC Patronat Hospital-Asil

©2019 Ajuntament del Vendrell