Pla General d'Ordenació Urbana 2a revisió. 

Aprovat definitivament el 8-11-2000, publicat en el DOGC el 21-12-2000


Text Refós aprovat per la Corporació en data 2-06-2005, en compliment de la disposició transitòria quarta de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de  Modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març d'Urbanisme per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local.
Aprovat per la CUT en data 15-09-2005, publicat el Text articulat al DOGC el 5-12-2005.

 

Planejament Urbanístic del Vendrell (La informació continguda en aquest link és de caràcter informatiu. Les dades s'han de contrastar amb el document aprovat).
 

Registre de Planejament de la Generalitat de Catalunya 

 

Modificacions puntuals

Modificació puntual del PGOU núm. 1, quant a la UA-24 creant una zona entre l’edifici St. Joan de Déu i el c. Mar Blava.
Modificació puntual del PGOU núm. 2, en relació amb l’àmbit del sector 36 “La Creu del Vendrell”.
Modificació puntual del PGOU núm. 3, referida a les zones esportives.
Modificació puntual del PGOU núm. 4, de requalificació de terreny a Coma-ruga a la zona de l’antic Balneari.
Modificació puntual del PGOU núm. 5, consistent en correcció d’errades materials i reordenació d’espais públics a la zona coneguda com Ca l’Escori, El Romaní i Vendrell Mar.
Modificació puntual del PGOU núm. 6, per reajustar la delimitació de la zona destinada a equipaments esportius.
Modificació puntual del PGOU núm. 8, referida a les zones comercials.
Modificació puntual del PGOU núm. 9, consistent en la correcció de l’errada material en el límit del terme municipal amb Santa Oliva, que afecta a la UA-21 “Indústria-3”.
Modificació puntual del PGOU núm. 10, referida a l’àmbit de la UA-35a “Miret”.  - correcció d’errada material en la Mod. Punt. PGOU núm. 10 -
Modificació puntual del PGOU núm. 12, referida a l’ampliació dels usos i equipaments i definició de volums del solar situat als carrers Francesc de Riera, Clementina Arderiu i Elionor de Sícilia.
Modificació puntual del PGOU núm. 13, relativa a la regulació de la dotació de places d’aparcament a l’àmbit del Botafoc.
Modificació puntual del PGOU núm. 14, amb l’objecte d’adscriure a la subzona 3.1.d) els espais classificats com a clau 3 situats al Pla Especial Camp de França i Pla Especial Indersa.
Modificació puntual del PGOU núm. 16, per preservar el risc geològic al sector “Masos I de Coma-ruga” tercera fase, anomenat “El Telègraf”.
Modificació puntual del PGOU núm. 17, zona comercial centre Vila.

Modificació puntual del PGOU núm. 18, referida a l'assignació i modificació d'usos de les zones esportives situades al Pèlag, Santa Maria del Mar, Oasi i illa del Tancat del Galan delimitada pels carrers del Barcelonès, de la Ribera d'Ebre, d'Occitània i av. Tancat de la Plana.
Modificació puntual del PGOU núm. 20, referida al S-30 “Les Madrigueres”.
Modificació puntual del PGOU núm. 21, referida a la finca que ocupen les instal·lacions de “Torrevendrell”.
Modificació puntual del PGOU núm. 24, en relació amb l’ARE carrer Lleida.
Modificació puntual del PGOU núm. 25, consistent en assignar una part de l’illa d’equipaments situada al sector Bonavista II Mar, delimitada pels carrers del Puigmal i del Doctor Santiago Ramon y Cajal, a ús esportiu.
Modificació puntual del PGOU núm. 27, corresponent a l’àmbit de la UA-4 “Pla de Mar-2”.
Modificació puntual del PGOU núm. 28, per a la instal·lació d’ascensors en edificis preexistents destinats a ús residencial.
Modificació puntual del PGOU núm. 30, composició arquitectònica dels edificis del nucli antic.
Modificació puntual del PGOU núm. 36, referida a la Carta de colors complementària a la composició arquitectònica dels edificis del nucli històric.
Modificació puntual del PGOU núm. 37, referida a l’article 31.
Modificació puntual del PGOU núm. 44, referida a l’àmbit de les illes A, B i C, del sector “Els Bulevards”.
Modificació puntual del PGOU núm. 45, referida a l’àmbit del S-20 “La Muntanyeta Nord”, consistent en passar de l’ús urbanístic residencial i industrial a l’ús totalment terciari.
Modificació puntual del PGOU núm. 46, adaptació de les alçades reguladores per compatibilitzar-les amb el que determina el Decret 55/2009 i modificació del paràmetre de longitud de façana per a determinats usos de la clau 9 i a les seves subclaus. 

©2019 Ajuntament del Vendrell