D'acord amb les previsions contingudes a la llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, i els dictàmens emesos per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, les actes de la sessions de la Junta de Govern no poden ser publicades íntegrament, tant per la reserva a observar en matèria de dades de caràcter personal, com per les previsions de la normativa de règim local respecte el caràcter no públic de les sessions d’aquest òrgan.

 

Per donar compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen en aquest apartat la relació dels acords aprovats en cada sessió.

El contingut íntegre dels acords podrà ser consultat mitjançant una sol.licitud d'accés a la informació pública en els termes previstos al Títol III de la citada llei 19/2014, de 29 de desembre.

Acords 2024

Acords 2023

Acords 2022

Acords 2021

Acords 2020

Acords 2019

Acords 2018

Acords 2017

Acords 2016

 

 

 

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell