El Reglament Orgànic Municipal (ROM), aprovat en el ple ordinari de 8 de setembre de 2012, és un instrument de regulació del règim organitzatiu i de funcionament de l'Ajuntament i dels seus òrgans, que articula els drets i deures dels membres de la corporació municipal. El ROM ordena els òrgans de govern municipals com ara el Ple municipal, l'alcalde o alcaldessa, la Junta de Govern Local, els tinents o tinentes d'alcalde o alcaldessa, els regidors i regidores delegats, el règim de les competències delegades, així com els òrgans de representació, assessorament i control, com són les comissions informatives, la comissió especial de comptes, els grups municipals o la Junta de Portaveus. Amb el ROM, l'Ajuntament disposa d'una relació de la terminologia dels documents que es debaten en els Plens i que ha de permetre millorar i agilitar el seu funcionament, com són la proposta d'acord, la proposta de resolució, la moció de l'Alcaldia, la moció, l'esmena, l'esmena transaccional, el prec, la pregunta i el vot particular. El ROM també regula els drets i deures dels regidors i regidores municipals, les incompatibilitats i registres d'interessos, i la informació i participació dels regidors i regidores en el govern municipal.


Reglament Orgànic Municipal

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell