Què és i per a què serveix?

Tant la runa d'obra com la uralita (fibrociment d'amiant), s'han de dipositar a un Gestor de Residus autoritzat.
Les restes d'uralita són especialment perilloses: El fibrociment és una barreja de ciment pòrtland i amiant (també anomenat asbest) que s'utilitzava especialment en la construcció, sobretot en l'època dels anys setanta. El fibrociment amb amiant és un dels materials menys perillosos per la compactació de les fibres d'amiant amb el ciment. Quan aquest tipus de fibrociment està en bon estat, no és perillós per a la salut. En canvi, quan es trenca o es desgasta es poden alliberar fibres d'amiant a l'entorn, ser respirades i introduir-se al pulmó, amb el risc de produir diverses malalties amb el pas del temps, les més greus de les quals són el càncer de pulmó, l'asbestosi i la mesotelioma (un altre tipus de càncer). Les fibres també es poden adherir a la roba i desprendre's més endavant, la qual cosa podria estendre el risc de contaminació.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol promotor d'obra.
En el cas de restes d'uralita cal que la persona interessada es possi en contacte amb l'empresa Catalana de Residuos, SLU al telèfon 977167909 abans de transportar-les.

Quina normativa regeix?

Normativa aplicable i documents aprovats per la Junta de Govern dels Residus de la Construcció

Decrets 201/1994 i 161/2001 relatius a la gestió de residus procedents d'obres.

Quin preu té?

D'acord amb la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, el dia l'1 d'octubre de 2011 entra en vigor la suspensió durant dos anys del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Lloc web de la Gestora de runes de la construcció, SA

Les restes d'uralita, es poden portar a:
Catalana de Residuos, SLU
C. Tallers, 12, Pol. Industrial El Foix, 43720 L'Arboç
Tel. 977167909
Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h
www.catalanaderesiduos.com

Temps de resposta

Al moment.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Lloc web de l'Agència de Residus de Catalunya

Retorn / devolució de fermança per gestió de residus

Cànon residus

 

 

Què és i per a què serveix?

La recollida d'animals domèstics abandonats a la via pública, com gossos, gats o d'altres, és un servei que ofereix l'Ajuntament al terme municipal del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quina normativa regeix?

- Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, (Llei 22/2003, de 4 de juliol)
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Gratuït.

Tarifes per si apareix el propietari del gos: Accediu  a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Dins l'horari, el mateix dia de l'avís

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC).
Departament de Medi Ambient.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Cens de gossos, gats i fures
Llicència administrativa que habilita la tinença de gossos considerats de raça perillosa
Refugi de gossos

Observacions

- L'horari de recollida és de dilluns a divendres, de 8 h a 14h.

Descarregar sol·licituds

Fitxa dades recollida de gos

 

 

Què és i per a què serveix?

Per a la crema procedent de treballs agrícoles, la Generalitat obliga a demanar un permís a través de l'Ajuntament:

- mitjançant una "comunicació de crema" quan el perill és menor (entre el 16 d'octubre i el 14 de març),
- mitjançant una "sol·licitud d'autorització" quan el risc és màxim (entre el 15 de març i el 31 de maig).

Veure mapa del Pla Alfa.

Aquesta sol·licitud s'ha de presentar amb una setmana d'antel·lació a la data en què es vol fer la crema.

El període d’autorització de cremes s’acaba el 31 de maig.

Entre el 31 de maig i el 15 d'octubre QUEDA TOTALMENT PROHIBIT FER FOC.

Es pot fer foc a partir del 16 d'octubre fins al 14 de març, prèvia sol·licitud de "comunicació de crema" a l'Ajuntament del Vendrell.

Qualsevol altre tipus de crema s'ha de sol·licitar directament al Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que vulgui realitzar la crema en una finca rústega (no urbana).

Quins documents s’han de presentar?

1. Comunicació de crema
2. Autorització per encendre foc        
3. Original del document identificatiu del sol·licitant

Més informació a l'apartat d'observacions.

Quina normativa regeix?

- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts.
- Llei 5/2003. de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Veure observacions.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

* També es pot sol·licitar a través de la pàgina web de la Generalitat: Tràmits.gencat.cat

Temps de resposta

Al moment, en el cas de Comunicació de crema (octubre a març)
3 dies, en el cas d'Autorització per encendre foc (març a juny)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia segellada de la sol·licitud/comunicació

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Medi Ambient

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Observacions

No es donarà permís per realitzar cremes en urbanitzacions o solars urbans.

* IMPORTANT: El sol·licitant ha de disposar d’un número de telèfon mòbil on se’l pugui avisar en cas d’activació de mesures restrictives que suposin l’anul·lació dels permisos. No es podrà concedir cap autorització sense que hi consti el corresponent número de telèfon mòbil.

D'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, en el període comprès entre el dia 15 de març i fins el dia 15 d'octubre, queda prohibit fer foc a tots els terrenys forestals de Catalunya i en la franja de 500 metres que els envolta.

No obstant, la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge podrà atorgar autoritzacions per encendre foc en casos excepcionals, com la crema de brancatge procedent de treballs agrícoles.

En el període comprès entre el 15 d'octubre i el 14 de maig, es pot fer foc sense demanar permís, però per motius de seguretat es recomanable fer una comunicació (el model per omplir el trobareu a l'apartat descarregar documents).
Durant aquest període es podran realitzar cremes en festius i en qualsevol hora del dia.
Aquestes autoritzacions únicament seran vàlides per la crema de restes agrícoles de brancatge, i no per la crema de marges, rases, calçotades, cremes de residus... etc, i sempre en finques NO URBANES, és a dir, en finques classificades com a RÚSTEGUES.

CONDICIONS:

1. El sol.licitant acceptarà la nul.litat de l'autorització quan la Direcció General del Medi Natural determini que l'index de perill d'incendi forestal és màxim. En cas de dubte, consultarà amb els Agents Rurals de la comarca.
2. El sol.licitant es fa responsable de qualsevol falta o dany que es produeixi en l'exercici d'aquesta autorització.
3. L'hora més adequada per encendre foc és a la matinada, de 6 h a 12 h. ELS FOCS HAURAN D'ESTAR TOTALMENT APAGATS A LES 12.00 H DEL MIGDIA.
4. El foc ha de ser sempre atès per una persona responsable, que mantindrà una vigilància constant.
5. En tots els casos la persona responsable no haurà d'apartar-se en cap moment del foc mentre duri i s'assegurarà que quedi totalment apagat, de manera que, en abandonar el lloc, per cap circumstància, no es pugui reactivar la combustió.
6. Totes les fogueres hauran de tenir una franja de seguretat de 3,5 m d'amplada netes de vegetació.
7. En tots els casos es cremarà en munts petits, de forma que l'alçada de la flama no superi els 3 metres d'alçada des del terra.
8. Mai s'encendrà foc si fa vent. Si s'alcés estant ja el foc encès, s'haurà d'apagar de forma immediata i totalment.
9. En el cas de cremar en finques properes a autopistes, carreteres, vies fèrries,... es suspendrà el foc si la direcció del fum incideix desfavorablementen la seguretat vial.
10. No es deixerà el lloc de crema fins tenir la seguretat que el foc i les cendres estan totalment apagades.
11. Els Agents Rurals podran imposar condicions de seguretat complementàries i podran suspendre "in situ" aquesta autorització.
12. El sotasignat, en cas d'incomplir aquestes condicions, podrà ser sancionat, tal i com ho preveu la normativa vigent.
13. Aquesta autorització només serà vàlida si està degudament segellada per l'Ajuntament corresponent.
14. Aquesta autorització únicament és vàlida per la crema de restes agrícoles de brancatge, i no per la crema de marges, restes de jardí, rases, calçotades, cremes de residus... etc.
15. No es podrà fer la crema a menys de 25 metres de la zona forestal.
16. Aquesta autorització no és vàlida ni diumenges ni festius.
17. Mentre duri la crema, el sol.licitant haurà de tenir aquest document a disposició de l'autoritat que ho requereixi.

Aquesta autorització quedarà anul·lada en cas d'activació del Pla Alfa en els nivells marcats. Consultar el nivell diari d'activació del Pla Alfa trucant al 012 o per interntet.

BAN SOBRE FOCS FORESTALS

* Fins el dia 14 d'octubre en els terrenys forestals d'aquest terme municipal, tant si estan poblats d'espècies arbòries com si no, i a la franja de 500 metres que els envolta, NO ESTAN PERMESES les següents actuacions:

1. Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat, especialment: rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria; focs d'esbarjo a excepció dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires a les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions.
2. Llençar objectes encesos.
3. Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
4. Llençar coets, globus, focs o altres artefactes que continguin foc.
5. La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

* Si per alguna raó és imprescindible fer foc, cal sol·licitar autorització al Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Direcció General del Medi Natural en la qual s'haurà d'indicar el motiu pel qual es vol fer foc i el lloc on s'ha de fer.

* Les urbanitzacions que no tinguin una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500 metres de terrenys forestals i les edificacions i les instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals hauran de complir les següents condicions:

1. Disposar d'una franja de protecció de 25 metres d'amplada a comptar des del seu perímetre exterior.
2. Mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.
3. Mantenir nets de vegatació seca els vials de titularitat privada, tant interns com els d'accés, i les cunetes.
4. Elaborar un Pla d'autoprotecció contra incendis forestals que s'ha d'incorporar al Pla d'actuació municipal, d'acord amb el Pla de protecció civil d'mergències per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).
5. Disposar d'una xarxa d'hidrants homologats per a l'extinció d'incendis.

* Els titulars de línies aèries de conducció d'energia elèctrica han de mantenir netes de vegetació les zones de projecció dels conductors, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

* Les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques han de mantenir netes de vegetació les zones de servitud d'acord amb la normativa vigent.

* Les àrees recreatives i d'acampada hauran de disposar al seu voltant d'una zona de protecció de 25 metres d'amplada.

* En virtud d'allò que es disposa a la Llei 6/88, de 30 de març, forestal de Catalunya i al Decret 64/95, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, el municipi ha d'estar declarat coma d'alt risc d'incendis forestal la qual cosa implica que durant el període comprés entre el 15 de juny i el 14 d'octubre, excepte autorització expressa i excepcional del director general del Medi Natural, no es podrean realitzar les accions esmentades al punt 1r d'aquest Ban i no s'autoritzaran treballs forestals que generin restes vegetals. Altrament, en els municipis declarats d'alt risc d'incendi forestal, i quan les circimstàncies meteorològiques siguin d'un risc extrem el dempartament de Medi Ambient i Habitatge podrà establir les mesures extraordinàries previstes a l'esmentat Decret. Les anteriors mesures es donaran a conèixer a través dels i a les zones que estableixi la Direcció General del Medi Natural.

* Podrà ser objecte de denúncia per part de qualsevol agent de l'autoritat qui sigui sorprès contravenint les prohibicions establertes per la normativa d'incendis forestals.

* Les persones que transitin, treballin o romanguin a les forests i zones forestals han de complir totes les indicacions de prevenció d'incendis que els hi facin els agents de l'aurotitat i han de facilitar-los la seva identitat si així els requereixen per fer-ho.

* Qualsevol persona que descobreixi l'existència o el començament d'un incendi forestal haurà de donar avís immediat, utilitzant el mitjà més ràpid i segur, al telèfon 112. En tot cas ha d'intentar extingir-lo amb tota urgència, sempre que ho permeti la distància i la intensitat del foc.

* L'Ajuntament pot mobilitzar els mitjans materials necessaris a la seva jurisdicció: vehicles, remolcs, motoserres, excavadores, així com altres útils i eines necessàries per a l'extinció dels sinistres, i els seus propietaris resten obligats a utilitzar-los o facilitar-ne la utilització.

Descarregar sol·licituds

Comunicació de crema
Autorització per encendre foc

 

Tornar

Què és i per a què serveix?

La deixalleria és una instal.lació tancada i vigilada en la qual s'hi poden dur;
- residus municipals especials: pneumàtics, bombetes, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, frigorìfics, olis minerals usats, olis vegetals, radiografies, aerosols, pesticides, olis de cuina usats i olis industrials i d'automoció de particulars.
- residus municipals valoritzables: paper i cartró, vidre, envasos, ferralla, fusta, tèxtil, ferralla electrònica, vidre pla, pa sec, cables elèctrics, ampolles de cava, runes i altres residus de la construcció, restes de poda vegetals, residus voluminosos.

*No es pot dipositar uralita.

Qui ho pot demanar?

Els particulars i també empreses que portin residus en petites quantitats.
Les empreses/comerços que hagin de dipositar molta quantitat de runa han de trucar a la Junta de Residus de Tarragona (Telf. 977241514) i aquesta els adreçarà als centres gestors de residus.

Quins documents s’han de presentar?

Particulars: document d'identitat
Empreses: matrícula

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Parc Industrial "Els Masets" a Bellvei (al costat de la N-340, a la part posterior de la benzinera)
Telf: 977 66 26 83
Horari: De dilluns a divendres de 9 h a 13 hores i de 15 h a 18 hores. Dissabtes de 9 h a 12 hores i de 15 a 17 hores.

Temps de resposta

Al moment.

Quina documentació es lliura?

No es lliura cap documentació.

Quins serveis hi intervenen?

Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Junta de Residus.
Consell Comarcal Baix Penedès
Ajuntament de Bellvei

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Recollida de mobles vells
La ciutat: Reclamacions, queixes, suggeriments i altres
Tríptic informatiu de La Deixalleria

Observacions

La deixalleria és una instal·lació tancada i vigilada, de manera que no s'hi poden realitzar abocaments incontrolats. Els usuaris que l'utilitzen disposen d'una oficina de recepció on, a més de dur un registre dels residus que entren, s'informa d'on cal dipositar-los. Els diferents carrils de circulació condueixen els vehicles cap a la plataforma o moll de descàrrega, on els particulars poden estacionar davant el contenidor adequat i dipositar-hi els residus. La deixalleria està equipada amb diferents tipus de contenidors: oberts, tancats (per líquids, per exemple), compactadores (per a residus voluminosos com el paper) etc. A més, els residus especials estan ubicats en un recinte tancat aïllat i protegit de la pluja.

 

 

Què és i per a què serveix?

La llei obliga als propietaris de gossos considerats de raça perillosa a treure una llicència administrativa que els habilita a tenir aquest tipus de gos. La llicència és vàlida durant 5 anys i per a la renovació és necessari presentar la mateixa documentació que per fer l’alta.
Actualment, la Generalitat ha posat en marxa un nou registre per als gossos considerats de raça perillosa. Per tant, l'Ajuntament del Vendrell com a entitat col·laboradora durà a terme aquest tràmit.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol propietari posseïdor d’un gos considerat de raça perillosa.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica
2. Original del document identificatiu del propietari de l'animal
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Certificat de penals (on consti que no ha estat mai condemnat per delictes penals)
5. Declaració responsable (on consti que no ha estat sancionat per infraccions, pel que fa als animals potencialment perillosos).
6. Certificat d’un centre homologat per a les llicències de conducció de vehicles, que acrediti la capacitat física i l’aptitud psicològica per a la tinença d’aquests animals.
7. Original i fotocòpia de la pòlissa i rebut vigent de l’assegurança de responsabilitat civil per una quantitat mínima de 150.000€.
8. Fotocòpia del rebut d'inscripció al cens municipal de gossos.
9. Original i fotocòpia de la cartilla sanitària de l'animal on consti el número d'identificació del xip i les vacunes administrades.
10. Fotografies del lloc on habita l’animal (comprovació de la normativa al respecte).
11. Registrar el gos al registre de la Generalitat (aquest tràmit el fa el propi Ajuntament).

Quina normativa regeix?

- Llei 22/2003 de 4 de juliol, de protecció dels animals.
- Decret 287/2002 de 22 de març, mesures mínimes de seguretat a complir per a la tinença d’animals potencialment perillosos.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Indeterminat.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia de la sol·licitud

En resoldre’s la sol·licitud:
- Llicència administrativa municipal per a tinença d’animals perillosos.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Atenció a la Ciutadania
Departament de Medi Ambient i Serveis

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Cens de gossos, gats i fures
Recollida d'animals domèstics abandonats a la via pública

Observacions

- Renovable cada 5 anys.
- Caldrà que el propietari porti la llicència i el resguard del pagament del cens del gos (rebut de la placa) quan surti a la via pública amb l'animal.
- El gos només podrà sortir al carrer acompanyat exclusivament amb la persona titular de la llicència.

Mesures:
1. Llicència administrativa municipal per a la tinença d’aquests animals.
2. Inscripció de l’animal al Registre municipal (cens).
3. Registrar el gos al registre de la Generalitat.
4. Quan transitin per la via pública, caldrà que els gossos portin morrió, vagin lligats amb corretja de menys de 2 metres i no siguin conduïts per menors de 16 anys.
5. Les instal·lacions on habitin els gossos considerats potencialment perillosos han de tenir les característiques següents:
* Les parets i tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
* Les portes han d’ésser resistents i s’han de dissenyar de forma que l’animal no les pugui desencaixar ni obrir.
* El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus.
6. Els criadors, ensinistradors i comerciants hauran de disposar d’instal·lacions i medis adequats per a la seva tinença.
7. El titular haurà de comunicar la sostracció o pèrdua de l’animal al responsable del registre municipal d’animals en un termini màxim de 48 h.
8. Tots els gossos hauran d’anar identificats amb un microxip.

Races considerades potencialment perilloses:

La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, regula la tinença d'aquests animals per poder garantir la seguretat dels ciutadans i la d'altres animals, amb la finalitat d'establir un marc jurídic a Catalunya en aquest àmbit.

Posteriorment, l'Estat espanyol va aprovar el Reial decret 287/2002, de 22 de març, (BOE 74) que regula també aquesta matèria en els aspectes següents:
- Determina els animals potencialment perillosos pertanyents a la fauna domèstica de l'espècie canina.
- Estableix els requisits mínims necessaris per obtenir les llicències administratives que habiliten les persones que en són titulars per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
- Fixa les mesures mínimes de seguretat exigibles per a la seva tinença.

Ambdues normatives es complementen i són aplicables a Catalunya d'acord amb el Decret 170/2002, d'11 de juny. Cal dir que aquesta norma amplia els mecanismes de control, no solament a les persones propietàries dels gossos, sinó també a les persones que els condueixin per espais públics.

Així doncs, d'acord amb la normativa, tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d'una de les circumstàncies següents:

a)Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.

b)Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

c)Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:

- Akita inu
- Bullmastiff
- Dòberman
- Dog argentí
- Dog de Bordeus
- Fila brasiler
- Mastí napolità
- Pit bull terrier
- Gos de presa canari
- Rottweiler
- Staffordshire bullterrier (també conegut com a staff anglès; origen: Anglaterra)
- Terrier staffordshire americà (també conegut com a am staff; origen: EUA)
- Tosa japonès (Tosa inu)

d)Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les que figuren en l'annex II.
- Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
- Marcat caràcter i gran valor.
- Pèl curt.
- Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg.
- Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i bombades; mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
- Coll ample, musculós i curt.
- Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
- Extremitats anteriors paral•leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de llicència de gos perillós

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell