Què és i per a què serveix?

Tant la runa d'obra com la uralita (fibrociment d'amiant), s'han de dipositar a un Gestor de Residus autoritzat.
Les restes d'uralita són especialment perilloses: El fibrociment és una barreja de ciment pòrtland i amiant (també anomenat asbest) que s'utilitzava especialment en la construcció, sobretot en l'època dels anys setanta. El fibrociment amb amiant és un dels materials menys perillosos per la compactació de les fibres d'amiant amb el ciment. Quan aquest tipus de fibrociment està en bon estat, no és perillós per a la salut. En canvi, quan es trenca o es desgasta es poden alliberar fibres d'amiant a l'entorn, ser respirades i introduir-se al pulmó, amb el risc de produir diverses malalties amb el pas del temps, les més greus de les quals són el càncer de pulmó, l'asbestosi i la mesotelioma (un altre tipus de càncer). Les fibres també es poden adherir a la roba i desprendre's més endavant, la qual cosa podria estendre el risc de contaminació.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol promotor d'obra.
En el cas de restes d'uralita cal que la persona interessada es possi en contacte amb l'empresa Catalana de Residuos, SLU al telèfon 977167909 abans de transportar-les.

Quina normativa regeix?

Normativa aplicable i documents aprovats per la Junta de Govern dels Residus de la Construcció

Decrets 201/1994 i 161/2001 relatius a la gestió de residus procedents d'obres.

Quin preu té?

D'acord amb la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, el dia l'1 d'octubre de 2011 entra en vigor la suspensió durant dos anys del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Lloc web de la Gestora de runes de la construcció, SA

Les restes d'uralita, es poden portar a:
Catalana de Residuos, SLU
C. Tallers, 12, Pol. Industrial El Foix, 43720 L'Arboç
Tel. 977167909
Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h
www.catalanaderesiduos.com

Temps de resposta

Al moment.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Lloc web de l'Agència de Residus de Catalunya

Retorn / devolució de fermança per gestió de residus

Cànon residus

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell