Què és i per a què serveix?

La llei obliga als propietaris de gossos considerats de raça perillosa a treure una llicència administrativa que els habilita a tenir aquest tipus de gos. La llicència és vàlida durant 5 anys i per a la renovació és necessari presentar la mateixa documentació que per fer l’alta.
Actualment, la Generalitat ha posat en marxa un nou registre per als gossos considerats de raça perillosa. Per tant, l'Ajuntament del Vendrell com a entitat col·laboradora durà a terme aquest tràmit.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol propietari posseïdor d’un gos considerat de raça perillosa.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica
2. Original del document identificatiu del propietari de l'animal
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Certificat de penals (on consti que no ha estat mai condemnat per delictes penals)
5. Declaració responsable (on consti que no ha estat sancionat per infraccions, pel que fa als animals potencialment perillosos).
6. Certificat d’un centre homologat per a les llicències de conducció de vehicles, que acrediti la capacitat física i l’aptitud psicològica per a la tinença d’aquests animals.
7. Original i fotocòpia de la pòlissa i rebut vigent de l’assegurança de responsabilitat civil per una quantitat mínima de 150.000€.
8. Fotocòpia del rebut d'inscripció al cens municipal de gossos.
9. Original i fotocòpia de la cartilla sanitària de l'animal on consti el número d'identificació del xip i les vacunes administrades.
10. Fotografies del lloc on habita l’animal (comprovació de la normativa al respecte).
11. Registrar el gos al registre de la Generalitat (aquest tràmit el fa el propi Ajuntament).

Quina normativa regeix?

- Llei 22/2003 de 4 de juliol, de protecció dels animals.
- Decret 287/2002 de 22 de març, mesures mínimes de seguretat a complir per a la tinença d’animals potencialment perillosos.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Indeterminat.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia de la sol·licitud

En resoldre’s la sol·licitud:
- Llicència administrativa municipal per a tinença d’animals perillosos.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Atenció a la Ciutadania
Departament de Medi Ambient i Serveis

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Cens de gossos, gats i fures
Recollida d'animals domèstics abandonats a la via pública

Observacions

- Renovable cada 5 anys.
- Caldrà que el propietari porti la llicència i el resguard del pagament del cens del gos (rebut de la placa) quan surti a la via pública amb l'animal.
- El gos només podrà sortir al carrer acompanyat exclusivament amb la persona titular de la llicència.

Mesures:
1. Llicència administrativa municipal per a la tinença d’aquests animals.
2. Inscripció de l’animal al Registre municipal (cens).
3. Registrar el gos al registre de la Generalitat.
4. Quan transitin per la via pública, caldrà que els gossos portin morrió, vagin lligats amb corretja de menys de 2 metres i no siguin conduïts per menors de 16 anys.
5. Les instal·lacions on habitin els gossos considerats potencialment perillosos han de tenir les característiques següents:
* Les parets i tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
* Les portes han d’ésser resistents i s’han de dissenyar de forma que l’animal no les pugui desencaixar ni obrir.
* El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus.
6. Els criadors, ensinistradors i comerciants hauran de disposar d’instal·lacions i medis adequats per a la seva tinença.
7. El titular haurà de comunicar la sostracció o pèrdua de l’animal al responsable del registre municipal d’animals en un termini màxim de 48 h.
8. Tots els gossos hauran d’anar identificats amb un microxip.

Races considerades potencialment perilloses:

La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, regula la tinença d'aquests animals per poder garantir la seguretat dels ciutadans i la d'altres animals, amb la finalitat d'establir un marc jurídic a Catalunya en aquest àmbit.

Posteriorment, l'Estat espanyol va aprovar el Reial decret 287/2002, de 22 de març, (BOE 74) que regula també aquesta matèria en els aspectes següents:
- Determina els animals potencialment perillosos pertanyents a la fauna domèstica de l'espècie canina.
- Estableix els requisits mínims necessaris per obtenir les llicències administratives que habiliten les persones que en són titulars per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
- Fixa les mesures mínimes de seguretat exigibles per a la seva tinença.

Ambdues normatives es complementen i són aplicables a Catalunya d'acord amb el Decret 170/2002, d'11 de juny. Cal dir que aquesta norma amplia els mecanismes de control, no solament a les persones propietàries dels gossos, sinó també a les persones que els condueixin per espais públics.

Així doncs, d'acord amb la normativa, tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d'una de les circumstàncies següents:

a)Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.

b)Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

c)Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:

- Akita inu
- Bullmastiff
- Dòberman
- Dog argentí
- Dog de Bordeus
- Fila brasiler
- Mastí napolità
- Pit bull terrier
- Gos de presa canari
- Rottweiler
- Staffordshire bullterrier (també conegut com a staff anglès; origen: Anglaterra)
- Terrier staffordshire americà (també conegut com a am staff; origen: EUA)
- Tosa japonès (Tosa inu)

d)Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les que figuren en l'annex II.
- Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
- Marcat caràcter i gran valor.
- Pèl curt.
- Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg.
- Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i bombades; mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
- Coll ample, musculós i curt.
- Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
- Extremitats anteriors paral•leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de llicència de gos perillós

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell