Què és i per a què serveix?

Per a la crema procedent de treballs agrícoles, la Generalitat obliga a demanar un permís a través de l'Ajuntament:

- mitjançant una "comunicació de crema" quan el perill és menor (entre el 16 d'octubre i el 14 de març),
- mitjançant una "sol·licitud d'autorització" quan el risc és màxim (entre el 15 de març i el 31 de maig).

Veure mapa del Pla Alfa.

Aquesta sol·licitud s'ha de presentar amb una setmana d'antel·lació a la data en què es vol fer la crema.

El període d’autorització de cremes s’acaba el 31 de maig.

Entre el 31 de maig i el 15 d'octubre QUEDA TOTALMENT PROHIBIT FER FOC.

Es pot fer foc a partir del 16 d'octubre fins al 14 de març, prèvia sol·licitud de "comunicació de crema" a l'Ajuntament del Vendrell.

Qualsevol altre tipus de crema s'ha de sol·licitar directament al Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que vulgui realitzar la crema en una finca rústega (no urbana).

Quins documents s’han de presentar?

1. Comunicació de crema
2. Autorització per encendre foc        
3. Original del document identificatiu del sol·licitant

Més informació a l'apartat d'observacions.

Quina normativa regeix?

- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts.
- Llei 5/2003. de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Veure observacions.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

* També es pot sol·licitar a través de la pàgina web de la Generalitat: Tràmits.gencat.cat

Temps de resposta

Al moment, en el cas de Comunicació de crema (octubre a març)
3 dies, en el cas d'Autorització per encendre foc (març a juny)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia segellada de la sol·licitud/comunicació

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Medi Ambient

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Observacions

No es donarà permís per realitzar cremes en urbanitzacions o solars urbans.

* IMPORTANT: El sol·licitant ha de disposar d’un número de telèfon mòbil on se’l pugui avisar en cas d’activació de mesures restrictives que suposin l’anul·lació dels permisos. No es podrà concedir cap autorització sense que hi consti el corresponent número de telèfon mòbil.

D'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, en el període comprès entre el dia 15 de març i fins el dia 15 d'octubre, queda prohibit fer foc a tots els terrenys forestals de Catalunya i en la franja de 500 metres que els envolta.

No obstant, la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge podrà atorgar autoritzacions per encendre foc en casos excepcionals, com la crema de brancatge procedent de treballs agrícoles.

En el període comprès entre el 15 d'octubre i el 14 de maig, es pot fer foc sense demanar permís, però per motius de seguretat es recomanable fer una comunicació (el model per omplir el trobareu a l'apartat descarregar documents).
Durant aquest període es podran realitzar cremes en festius i en qualsevol hora del dia.
Aquestes autoritzacions únicament seran vàlides per la crema de restes agrícoles de brancatge, i no per la crema de marges, rases, calçotades, cremes de residus... etc, i sempre en finques NO URBANES, és a dir, en finques classificades com a RÚSTEGUES.

CONDICIONS:

1. El sol.licitant acceptarà la nul.litat de l'autorització quan la Direcció General del Medi Natural determini que l'index de perill d'incendi forestal és màxim. En cas de dubte, consultarà amb els Agents Rurals de la comarca.
2. El sol.licitant es fa responsable de qualsevol falta o dany que es produeixi en l'exercici d'aquesta autorització.
3. L'hora més adequada per encendre foc és a la matinada, de 6 h a 12 h. ELS FOCS HAURAN D'ESTAR TOTALMENT APAGATS A LES 12.00 H DEL MIGDIA.
4. El foc ha de ser sempre atès per una persona responsable, que mantindrà una vigilància constant.
5. En tots els casos la persona responsable no haurà d'apartar-se en cap moment del foc mentre duri i s'assegurarà que quedi totalment apagat, de manera que, en abandonar el lloc, per cap circumstància, no es pugui reactivar la combustió.
6. Totes les fogueres hauran de tenir una franja de seguretat de 3,5 m d'amplada netes de vegetació.
7. En tots els casos es cremarà en munts petits, de forma que l'alçada de la flama no superi els 3 metres d'alçada des del terra.
8. Mai s'encendrà foc si fa vent. Si s'alcés estant ja el foc encès, s'haurà d'apagar de forma immediata i totalment.
9. En el cas de cremar en finques properes a autopistes, carreteres, vies fèrries,... es suspendrà el foc si la direcció del fum incideix desfavorablementen la seguretat vial.
10. No es deixerà el lloc de crema fins tenir la seguretat que el foc i les cendres estan totalment apagades.
11. Els Agents Rurals podran imposar condicions de seguretat complementàries i podran suspendre "in situ" aquesta autorització.
12. El sotasignat, en cas d'incomplir aquestes condicions, podrà ser sancionat, tal i com ho preveu la normativa vigent.
13. Aquesta autorització només serà vàlida si està degudament segellada per l'Ajuntament corresponent.
14. Aquesta autorització únicament és vàlida per la crema de restes agrícoles de brancatge, i no per la crema de marges, restes de jardí, rases, calçotades, cremes de residus... etc.
15. No es podrà fer la crema a menys de 25 metres de la zona forestal.
16. Aquesta autorització no és vàlida ni diumenges ni festius.
17. Mentre duri la crema, el sol.licitant haurà de tenir aquest document a disposició de l'autoritat que ho requereixi.

Aquesta autorització quedarà anul·lada en cas d'activació del Pla Alfa en els nivells marcats. Consultar el nivell diari d'activació del Pla Alfa trucant al 012 o per interntet.

BAN SOBRE FOCS FORESTALS

* Fins el dia 14 d'octubre en els terrenys forestals d'aquest terme municipal, tant si estan poblats d'espècies arbòries com si no, i a la franja de 500 metres que els envolta, NO ESTAN PERMESES les següents actuacions:

1. Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat, especialment: rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria; focs d'esbarjo a excepció dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires a les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions.
2. Llençar objectes encesos.
3. Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
4. Llençar coets, globus, focs o altres artefactes que continguin foc.
5. La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

* Si per alguna raó és imprescindible fer foc, cal sol·licitar autorització al Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Direcció General del Medi Natural en la qual s'haurà d'indicar el motiu pel qual es vol fer foc i el lloc on s'ha de fer.

* Les urbanitzacions que no tinguin una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500 metres de terrenys forestals i les edificacions i les instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals hauran de complir les següents condicions:

1. Disposar d'una franja de protecció de 25 metres d'amplada a comptar des del seu perímetre exterior.
2. Mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.
3. Mantenir nets de vegatació seca els vials de titularitat privada, tant interns com els d'accés, i les cunetes.
4. Elaborar un Pla d'autoprotecció contra incendis forestals que s'ha d'incorporar al Pla d'actuació municipal, d'acord amb el Pla de protecció civil d'mergències per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).
5. Disposar d'una xarxa d'hidrants homologats per a l'extinció d'incendis.

* Els titulars de línies aèries de conducció d'energia elèctrica han de mantenir netes de vegetació les zones de projecció dels conductors, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

* Les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques han de mantenir netes de vegetació les zones de servitud d'acord amb la normativa vigent.

* Les àrees recreatives i d'acampada hauran de disposar al seu voltant d'una zona de protecció de 25 metres d'amplada.

* En virtud d'allò que es disposa a la Llei 6/88, de 30 de març, forestal de Catalunya i al Decret 64/95, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, el municipi ha d'estar declarat coma d'alt risc d'incendis forestal la qual cosa implica que durant el període comprés entre el 15 de juny i el 14 d'octubre, excepte autorització expressa i excepcional del director general del Medi Natural, no es podrean realitzar les accions esmentades al punt 1r d'aquest Ban i no s'autoritzaran treballs forestals que generin restes vegetals. Altrament, en els municipis declarats d'alt risc d'incendi forestal, i quan les circimstàncies meteorològiques siguin d'un risc extrem el dempartament de Medi Ambient i Habitatge podrà establir les mesures extraordinàries previstes a l'esmentat Decret. Les anteriors mesures es donaran a conèixer a través dels i a les zones que estableixi la Direcció General del Medi Natural.

* Podrà ser objecte de denúncia per part de qualsevol agent de l'autoritat qui sigui sorprès contravenint les prohibicions establertes per la normativa d'incendis forestals.

* Les persones que transitin, treballin o romanguin a les forests i zones forestals han de complir totes les indicacions de prevenció d'incendis que els hi facin els agents de l'aurotitat i han de facilitar-los la seva identitat si així els requereixen per fer-ho.

* Qualsevol persona que descobreixi l'existència o el començament d'un incendi forestal haurà de donar avís immediat, utilitzant el mitjà més ràpid i segur, al telèfon 112. En tot cas ha d'intentar extingir-lo amb tota urgència, sempre que ho permeti la distància i la intensitat del foc.

* L'Ajuntament pot mobilitzar els mitjans materials necessaris a la seva jurisdicció: vehicles, remolcs, motoserres, excavadores, així com altres útils i eines necessàries per a l'extinció dels sinistres, i els seus propietaris resten obligats a utilitzar-los o facilitar-ne la utilització.

Descarregar sol·licituds

Comunicació de crema
Autorització per encendre foc

 

Tornar

©2019 Ajuntament del Vendrell