L'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys (IIVT) és un tribut directe que grava l'increment de valor que ha experimentat un terreny mentre una persona ha estat propietària d'un pis, local o terreny.

L’autoliquidació de l’Impost sobre l’Increment  del Valor del Terreny de naturalesa urbana (plusvàlua) ha de pagar-se quan: 

  • Es ven  o es permuta un pis, local o terreny de naturalesa urbana. 
  • S'adquireix un pis, local o terreny de naturalesa urbana mitjançant donació o successió. 
  • Es constitueix un dret real sobre el pis, local o terreny de naturalesa urbana (usdefruit, cens, etc.).

Els terminis per presentar l’autoliquidació són: 

  • 30 dies hàbils, quan es tracti d’actes inter vivos, és a dir, quan es produeixi una venda, donacions, etc.
  • 6 mesos, prorrogables fins a un any a petició de l’interessat, quan es tracti d’actes per causa de mort.

Estan obligats al pagament:

  • Les persones que venen o permuten els seus béns o drets. Si la persona física que ven no és resident a Espanya, la plusvàlua la pagarà  el comprador del bé o dret. 
  • La  persona que rep els béns, en les donacions. 
  • Els hereus, és a dir, les persones que reben els béns, en les transmissions per causa de mort.

Important: Tant si s’està obligat o com si no al pagament de la plusvàlua, caldrà comunicar el canvi de titularitat del bé a efectes de l’ Impost de Béns Immobles.


Per a més informació, es pot consultar la web (Tràmits i gestions) o trucar al telèfon 977 16 64 00 o adreçar-se als Serveis d’Atenció al Ciutadà (SAC).

©2019 Ajuntament del Vendrell