Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com  administrativa, que tendeix a verificar si els establiments industrials, o qualsevol altra instal·lació de mitjans tècnics o d’un altre tipus que constitueixin l’exercici d’un activitat mercantil, reuneixen les condicions de tranquil·litat, sanitat i salubritat i qualsevol de les altres exigides per les corresponents ordenances i reglaments municipals o generals per al seu funcionament normal, com a pressupòsit necessari i previ perquè aquest Ajuntament atorgui la llicència d'obertura a què es refereix al Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.

Per a més informació, es pot consultar la web  (a l'enllaç d'ordenances de l'apartat Ajuntament) o trucar als telèfons 977 16 64 09/ 977 16 64 42.

©2019 Ajuntament del Vendrell