Una taxa és un tribut que poden establir les administracions públiques als ciutadans o a altres administracions públiques de forma no voluntària, bé per estar obligats a rebre el servei que hi va associat (recollida d'escombraries domiciliàries), bé perquè no hi ha cap altre agent econòmic privat que presti el servei (una única piscina pública al municipi...), o bé per l'aprofitament especial de béns de domini públic (vies públiques, espai radioelèctric, rius, costes, ports, etc.).

©2019 Ajuntament del Vendrell