L'Impost de Construccions i Obres (ICIO) és un tribut indirecte, de caràcter potestatiu, el fet imposable del qual està constituït per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual calgui una llicència urbanística.


L'obligació neix en el moment d'iniciar la construcció, instal·lació o obra, encara que no s'hagi obtingut la llicència urbanística.

Per a més informació, es pot consultar la web (Tràmits i gestions) o  trucar als telèfons 977 16 64 09/ 977 16 64 42.

 

©2019 Ajuntament del Vendrell