L' Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa aptes per circular per vies públiques. Han de pagar anualment aquest impost els propietaris de vehicles donats d'alta.

En cas de vehicles nous, s’estarà obligat al pagament de la part proporcional de l'impost. Per això l'IVTM es prorrateja per trimestres complets des de la data de la matriculació del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Les baixes definitives del vehicle i les baixes temporals per robatori donen lloc al prorrateig de les quotes, és a dir, al pagament de la part proporcional de l’impost de circulació IVTM per trimestres complets.

S’estableix una bonificació del 100% per als vehicles històrics als quals es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics del RD 1247/1995, de 14 de juliol. El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat.

S’estableix una bonificació del 100% per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys. L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

Es pot consultar la web  o trucar al telèfon 977 16 64 00.

©2019 Ajuntament del Vendrell