Impostos. Un impost és una quantitat de diners exigida per les administracions públiques als ciutadans i a les empreses d'un municipi, territori o país, com a contribució a la despesa pública. L'impost és un tribut caracteritzat per fer sorgir obligacions pecuniàries per a l’obligat tributari i no requereix cap contraprestació per part de l'administració.


Taxes. Una taxa és un tribut que poden establir les administracions públiques als ciutadans o a altres administracions públiques de forma no voluntària, bé per estar obligats a rebre el servei que hi va associat (recollida d'escombraries domiciliàries), bé perquè no hi ha cap altre agent econòmic privat que presti el servei (una única piscina pública al municipi...), o bé per l'aprofitament especial de béns de domini públic (vies públiques, espai radioelèctric, rius, costes, ports, etc.).

Preus públics. Els preus públics són contraprestacions pecuniàries que se satisfan per la prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades en règim de dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels ciutadans.

Contribucions especials. Les contribucions especials són els tributs el fet imposable dels quals consisteix en l'obtenció d'un benefici per a l’obligat tributari o d'un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics. L’establiment d’aquestes contribucions és potestatiu i, normalment, les estableixen les hisendes locals. Seria el cas d’unes obres de pavimentació d’un carrer que beneficiessin de forma especial uns veïns determinats.

©2019 Ajuntament del Vendrell