Vist l'escrit presentat en data 30 de setembre de 2014, per la Regidora integrant del Grup
Municipal del Partit Popular senyora M. Teresa Mercader Güell, deixant de pertànyer al grup
esmentat.


Resol:


1r.- Deixar sense efecte els nomenaments com a membre de la Junta de Govern Local i com
a segon tinent d'alcalde a la regidora senyora M. Teresa Mercader Güell, efectuats
mitjançant Decrets d'Alcaldia núm. 1693 i 1698, de data 20 d'octubre de 2011.


2n.- Donar coneixement d'aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri.
3r.- Notificar la present resolució a la part interessada i publicar-la al Butlletí Oficial de la Província.


Ho mana i signa el senyor alcalde-president, davant meu la secretària accidental, de la qual
cosa en dono fe.


L'ALCALDE-PRESIDENT, LA SECRETÀRIA ACCTAL

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell