Vist l'escrit presentat en data 30 de setembre de 2014, per la Regidora senyora Elisabet Rodríguez de Castro, comunicant la decisió de no formar part de l'Equip de Govern d'aquest Consistori, a partir d'aquesta data.


Resol:
1r.- Revocar la delegació de les competències efectuades mitjançant Decret d'Alcaldia núm.
1946, de data 27 de desembre de 2011, a favor de la regidora senyora Elisabet Rodríguez
de Castro.


2n.- Disposar que d'aquesta resolució se'n doni compte al Ple de l'Ajuntament a la primera
sessió que se celebri, als efectes de coneixement, tal com ho estableix l'article 44.4 del
Reglament d'Organització.


3r.- Disposar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província als efectes
d'allò que disposa l'article 44.3 del ROF.


4t.- Notificar el present Decret a la interessada.
Ho mana i signa el senyor alcalde-president, davant meu la secretària accidental, de la qual
cosa en dono fe.


L'ALCALDE-PRESIDENT, LA SECRETÀRIA ACCTAL.,

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell