La Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de desembre de 2013, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament (aid) de l'alumnat d'ensenyament obligatori al municipi del Vendrell per al curs 2011-2012 i el curs 2012-2013.

En compliment del tràmit d'informació pública, l'acord esmentat es pot consultar a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9:30 hores i les 14:00 hores durant el termini de vint dies hàbils des de la publicació del present Anunci al BOP. Aquest mateix Anunci es publicarà a la web i al tauler d'edictes de l'ajuntament.

 

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, les bases esdevindran aprovades definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.

El Vendrell, 20 de desembre de 2013.

L'alcalde-president,

Martí Carnicer Vidal

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell