Atès que en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 14 de desembre de 2011, la senyora Elisabet Rodriguez de Castro, va prendre possessió del càrrec de Regidora d'aquest Ajuntament.

Atès que resulta necessari redistribuir les delegacions a favor de les Regidores del grup municipal del Partit Popular

RESOLC:

1r.-Formular les delegacions que es detallen, a favor de les Regidores Municipals que  s'emeten i amb els efectes que contempla l'article 43.5b) del referit Reglament:

- Elisabet Rodriguez de Castro: Via Pública, Mobilitat i Transport

- M. Teresa Mercader Güell: Neteja Viària, Parcs i Jardins i Cementiri

2n.- Disposar que d'aquesta resolució se'n doni compte al Ple de l'Ajuntament a la primera sessió que se celebri, als efectes de coneixement, tal com ho estableix l'article 44.4 del Reglament d'Organització

3r.- Disposar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província als efectes d'allò que disposa l'article 44.3 del ROF.

4t.-Notificar el present Decret a les Regidores-Delegades

Ho mana i signa el senyor alcalde-president, davant meu la secretària accidental, de la qual cosa en dono fe.

El Vendrell, 27 de desembre de 2011.

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell