Activitats econòmiques

NOTA INFORMATIVA:


Que des de la Seu Electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament del Vendrell es podrà omplir i tramitar de manera telemàtica les sol·licituds per l’exercici de les activitats, ja sigui mitjançant el certificat digital (DNIe, IdCAT...) o mitjançant el servei d’autentificació d’usuaris i signatura electrònica idCAT Mòbil (a la vostra terminal de telèfon mòbil rebreu un codi d’autentificació que us permetrà la tramitació telemàtica).
https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell/tramits-i-gestions

Que Vostè podrà comprovar per sí mateix quin és el règim d’intervenció administrativa de la seva activitat en funció del tipus d’activitat a desenvolupar, la ubicació i la superfície construïda, obrint els següents arxius:

Classificació CCAE (imprescindible per l'activitat): https://www.idescat.cat/serveis/biblioteca/docs/cat/ccae2009.pdf
   Activitats comunicació prèvia Llei 18_2020
   Activitats autorització Comunicació Llicència Ambiental Llei 20_2019
   Activitats Llicència recreatives Llei 20_2009
   Informe previ en matèria d'incendis
   Sol·licitud Informe previ en matèria d'incendis
   Qualificació municipi turístic
   Horaris dels establiments públics i activitats recreatives
   Usos característics d'activitats v.30 d'octubre 2016

Que s’adjunta una sèrie de documentació tècnica i jurídica que s’ha de tenir en compte per la implantació de les activitats (el incompliment de la normativa urbanística porta al tancament inexorable i immediat de l’activitat):
   Model certificat tècnic
   Retolació dels establiments comercials
   Declaració conjunta de canvi de titular d'una activitat
   Zona comercial del Vendrell      
   Trama urbana consolidada del Vendrell -TUC-
   Mapa acústic del Vendrell
   Projecte tècnic - contingut mínim 
   Usos en sòl no urbanitzable i SUNDs
   Usos provisionals
   Taxes d'activitats  
   Cuines i xemeneies 
   Interpretacions Activitats PGOU
   Interpretació taxes llicències d'activitats
   Interpretació tramitació de llicències d'activitats

 

Qualsevol qüestió relacionada amb la interpretació d’aquests documents, podeu fer la consulta enviant un correu a l’adreça activitatselvendrell@elvendrell.net Haureu de posar com assumpte: “Consulta pàg. Web: (breu motiu de la consulta)”. Que atesa la càrrega de treball del Departament, no s’assegura que es pugui donar resposta a la totalitat de les consultes efectuades.

  

 

 

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell