Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament als establiments per instal·lar un rètol a la façana del local.

Qui ho pot demanar?

El titular d'un establiment.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Plànol de situació. (el facilita el SAC)
5. Croquis amb les mides del rètol i el contingut.
6. Si el rètol va enganxat a la paret i aquesta paret és d'un bloc de pisos, s'haurà d'adjuntar una autorització de tots els veïns o de la comunitat de propietaris.

Quina normativa regeix?

- Ordenança de les activitats publicitàries.
- Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (article 32.3 i primer apartat de la Disposició Transitòria Segona): "La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial".
- Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Per a qüestions lingüístiques:
Consorci per a la Normalització Lingüística
Oficina de Català del Vendrell
Carretera de Santa Oliva, 27-35
43700 El Vendrell
977 64 00 15
elvendrell@cpnl.cat
http://www.cpnl.cat

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Observacions

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Permís municipal.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell