Què és i per a què serveix?

Tot negoci genera un rebut d'escombraries comercials a l'Ajuntament del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica titular d'un negoci i/o activitat ubicat/da al municipi, o qualsevol persona que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

Tramitació al mateix Ajuntament quan es liquida la llicència d'obertura, cal especificar els m2 del local.

1. Sol·licitud general (en el cas de prorratejos).
2. Original i fotocòpia de la declaració de l'alta censal a Hisenda (imprès 036).
3. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
4. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altra persona física.
5. Original i fotocòpia del rebut de l'IBI, escriptura o contracte de lloguer del local.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

El mòdul es liquida per unitat i any, aplicant-se les tarifes segons l'epígraf de l'activitat i els metres quadrats del local.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom, o bé és un professional.

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques, ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Quina documentació es lliura?

1. Liquidació.
2. Si s'escau, còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Servei de Gestió Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Observacions

- Formen part d'un padró i les dades provenen de l'Impost d'Activitats Econòmiques.

- Les altes són prorratejables, és a dir, es pagaran a partir del trimestre en què causen l'alta censal (imprès 036).

- Les baixes són prorratejables, és a dir, a partir del trimestre que ha causat baixa de l'IAE, si ja ha pagat el rebut de tot l'any, té dret al retorn dels trimestres no vençuts. Hauran de portar la baixa censal (imprès 036).

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell