Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell dóna permís als comerciants per posar jardineres a la via pública, davant dels comerços.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol comerciant.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general indicant la superfícies que es voldria ocupar.
2. Document d'identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Document d'identitat del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)
- Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni.
- Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Quin preu té?

Per l’ocupació del domini públic amb jardineres, pals i altres elements per la reserva del domini públic, es liquidarà segons dels metres lineals de via pública que s’ocupin.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Observacions

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Temps de resposta

2 mesos

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan de govern que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)
Autorització general

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell