Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament per a la instal·lació de circs.

Qui ho pot demanar?

El titular d'un circ que vulgui instal·lar-se, temporalment, al Vendrell.

Quins documents s'han de presentar?

1. Comunicació prèvia sanitària per activitats de restauració
2. Sol·licitud de Comunicació prèvia
2. Declaració responsable
3. Declaració de resposabilitat civil del titular
4. Pla d'autoprotecció elaborat d'acord amb el que estableix el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció.
5. Original del document d'identitat de la persona sol·licitant.
6. Fotocòpia del document d'identitat del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
7. Dipòsit de fermança de 400,00 € en metàl·lic o taló conformat a la Tresoreria Municipal.
8. Certificat tècnic de seguretat de la carpa i les grades del circ.
9. Certificat tècnic del compliment de la normativa contra incendis.
10. Justificant conforme les instal·lacions elèctriques compleixen la normativa (control d'indústria).
11. Fotocòpia del contracte d'aigua amb Aigües Tomoví, SA al C/ Carnisseria, 5
12. Acta de control inicial favorable del muntatge de la carpa d'una entitat col·laboradora de l'Administració.
13. Pagament de la taxa. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de circs.

Quina normativa regeix?

- Ordenança de civisme i convivència vilatana: "està prohibit comerciar amb animals o exhibir-los amb finalitats lucratives".
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establimetns, activitats, infraestructuras i edificis.
- Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials
- Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments d'espectacles públics i activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)
- Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya

En quines dates es pot fer?

 Tot l'any

Quin preu té?

 Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Temps de resposta

1 mes

Observacions

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Descarregar sol·licituds

Comunicació prèvia sanitària per activitats de restauració
Sol·licitud de Comunicació prèvia
Declaració responsable
Declaració de resposabilitat civil del titular

   

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell