NOTA INFORMATIVA:

Des del dia 9 de novembre de 2023, l’Ajuntament del Vendrell no pot tramitar comunicacions d’activitats d’establiments d’ús turístic fins que no es modifiqui el planejament urbanístic  d’acord amb el nou Decret Llei 3/2023 de 7 de desembre de mesures urgents sobre el règim urbanístic  dels habitatges d'ús turístic (DOGC el 08/11/2023, núm. 9036).

Per consegüent, i fins la finalització del canvi en el planejament urbanístic,  no s’admetrà a tràmit cap nova comunicació.

Què és i per a què serveix?

L’habitatge d'ús turístic és l'habitatge que és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació econòmica per a una estada de temporada i en condicions de disponibilitat immediata. Es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.

Qui ho pot demanar?

Els propietaris de l’habitatge.
Mitjançant la realització d'aquest tràmit el propietari inicia el procediment d'habilitació corresponent, de competència municipal, i previ abonament de la taxa municipal, si s'escau, ja podrà iniciar l'activitat. Un cop l’ajuntament hagi comunicat a l’administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l’habilitació, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme.
L’habitatge ha de disposar de cèdula d’habitabilitat.

Quins documents s’han de presentar?

Formulari d’Iniciar l’activitat d’habitatge d’ús turístic

Quina normativa regeix?

Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. (DOGC núm. 3669 publicat el 03/07/2002)
Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya. (DOGC núm. 8195 publicat el 06/08/2020)
Ordenança Fiscal número 13: Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.

Quin preu té?

200 € per alta, baixa o modificació de dades segons l’Ordenança Fiscal número 13.

En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment, sempre abans d'iniciar l'activitat.

Com i on es pot presentar?

Telemàticament al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Habitatges-dus-turistic-00012?category=772cf82a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

On es pot trobar més informació?

Per poder saber com està l’expedient podeu trucar al 977166448 o enviar un correu electrònic a activitatselvendrell@elvendrell.net

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell