L'Oficina Municipal d'Escolarització
L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és el servei municipal d'informació, orientació, planificació i assessorament de l'escolarització dels centres d'educació infantil, primària i secundària, públics i concertats, així com de les escoles bressol municipals
Funcions    
1.Establir els mecanismes per orientar i informar adequadament les famílies de tota l'oferta educativa, tant durant el període de preinscripció, com la resta de l'any (sol·licituds fora de termini).
2.Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques que en permeti la integració i faciliti la cohesió social.
3.Supervisar el procés d'admissió de l'alumnat i el compliment de les normes que el regulen.
4.Gestionar la matrícula viva i fora de termini

L'OME forma part de les Comissions d'Escolarització, que es reuneixen periòdicament per revisar, valorar i assignar totes les sol·licituds pendents.
Gestions relacionades amb les assignacions:
-Atendre les sol·licituds d'escolarització fora de termini
-Orientar a les famílies en la tria de centre educatiu
-Comunicar a les famílies l'escola assignada
-Coordinar-se amb la inspecció educativa i l’EAP en les assignacions
-Informar als centres educatius de l’alumnat assignat

Altre tipus de gestions
-Atendre demandes de les famílies
-Orientar sobre canvis de centre dins del municipi
-Informar sobre beques i ajuts
-Atendre les consultes sobre escolarització en període ordinari de preinscripció
-Derivació  i coordinació amb altres serveis de l’Ajuntament
-Derivació  cap a altres serveis o administracions

Horari de l’OME
De dilluns a divendres, de les 9 h a les 13 h. Telèfon 977 66 89 62


 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell