IMPORTANT! Amb motiu de les mesures de prevenció d'infecció per COVID-19:

    SAC (Servei d'Atenció a la Ciutadania):

Es recomana fer els tràmits municipals accedint al web:
www.elvendrell.net a través de la Seu Electrònica:www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

**Per a tràmits presencials al SAC, que no es puguin realitzar de forma telemàtica, s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no ho hagi demanat cita prèvia a través del formulari del SAC).

    Oficina d'Empadronament:

Per a VOLANTS D'EMPADRONAMENT, cita prèvia per temes de padró al SAC de Coma-ruga o qualsevol altra informació s’haurà d’omplir i enviar el Formulari de cita prèvia Padró d'Habitants

DESCARREGUEU-VOS EL VOSTRE PROPI VOLANT D'EMPADRONAMENTsi disposeu de certificat digital (NO idCAT mòbil NI CL@VE PIN) cliqueu en el següent enllaç: https://carpeta.elvendrell.cat/CarpetaCiutada/jsp/index.jsp?idioma

Els tràmits que actualment disposen de reserva de dia i hora directe són:

 • Alta al padró d'habitants
 • Alta per naixement al Padró d'habitants
 • Baixa del padró d'habitants
 • Baixa del registre de parelles de fet de l'Ajuntament
 • Canvi de domicili d'empadronament
 • Certificat d'empadronament
 • Confirmació de l'empadronament per a estrangers comunitaris i assimilats
 • Modificacio de dades personals al padró d'habitants
 • Renovació de l'empadronament
 •  

  Horari d'atenció telefònica 010 del Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)

      - De dilluns a divendres de 9h a 14 h (excepte festius)

  La presentació dels següents tràmits només es podrà fer telemàticament:

   CONVOCATÒRIES D’OPOSICIONS
             - presentació per la Seu Electrònica

   TEMES D'ACTIVITATS 
             - presentació per la Seu Electrònica

  Què és i per a què serveix?

  El tall de carrer i/o ocupació de via pública per qualsevol motiu (contenidor de runa, tanques, mudances,..) necessita permís municipal per poder realitzar-se.

  Qui ho pot demanar?

  Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

  Quins documents s’han de presentar?

  1. Sol·licitud específica.
  2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
  3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
  4. Plànol de situació (el facilita el SAC)
  5. Fotocòpia del permís d'obres vigent o número de registre d'entrada de la sol·licitud de llicència d'obres (quan es tracta d'obres menors).
  6. Justificant de pagament de la liquidació.

  Quina normativa regeix?

  - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

  Quin preu té?

   Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

  Com i on es pot presentar?

  És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

  En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
  Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                           
  En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

  (Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

  Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
  Ajuntament del Vendrell
  Pl. Vella, 1
  43700 El Vendrell

  Temps de resposta

  48 hores

  Quina documentació es lliura?

  Al moment:
  1. Còpia segellada de la sol·licitud.
  2. Resguard de pagament de la taxa.

  En resoldre's la sol·licitud:
  1. Autorització o denegació de l'ocupació.

  Quins serveis hi intervenen?

  Departament de Via Pública

  Quin sentit té el silenci?

  No és aplicable.

  Quins recursos podem utilitzar?

  Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
  Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

  On es pot trobar més informació?

  Ocupació de la via pública: superior a 72 hores

  Observacions

  - El permís s'ha de demanar amb 72 hores hàbils d'antel·lació.
  - No es pot demanar ocupació amb motiu d'una obra que no ha estat concedida. Cal relacionar el número de llicència d'obra amb l'ocupació.
  - Les mudances no es poden realitzar en Diumenge. Els dissabtes podran realitzar-se en funció de la zona (cal consultar al departament de Via Pública).
  - Per obtenir l'autorització serà imprescindible que la persona interessada contacti telefònicament amb el departament de Via Pública.

  Descarregar sol·licituds

  Sol·licitud ocupació via pública inferior a 72 hores

  Model d'autorització

   

   

  Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  Ocupació de  la via pública amb la finalitat d’efectuar obres o operacions assimilades:  1 € per m2 i dia o fracció de dia.

  Què és i per a què serveix?

  Els ciutadans del Vendrell poden presentar queixes o reclamacions a l'Ajuntament contra les empreses que reparteixen publicitat, tenint posat a les bústies o a l'edifici l'enganxina de "No publicitat".

  Qui ho pot demanar?

  Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta.

  Quins documents s’han de presentar?

  1. Sol·licitud general.
  2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
  3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
  4. Dades de l'empresa que ha repartit la publicitat.

  Quina normativa regeix?

  - Ordenança de les activitats publicitàries

  Quin preu té?

  Gratuït

  En quines dates es pot fer?

  Tot l'any

  Com i on es pot presentar?

  És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

  En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell
  Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                           
  En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

  (Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

  Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
  Ajuntament del Vendrell
  Pl. Vella, 1
  43700 El Vendrell

  Temps de resposta

  3 mesos

  Quina documentació es lliura?

  1. Còpia segellada de la queixa.

  Quins serveis intervenen?

  Servei de Gestió Tributària.

  Quin sentit té el silenci?

  No és aplicable.

  On es pot trobar més informació?

  Publicitat a les bústies (entrega enganxines)

  Observacions

  - Si és sancionable, s'aplica la sanció corresponent directament a l'infractor.

  Descarregar sol·licituds

  Sol·licitud general (instància)

  Autorització general

   

   

  Què és i per a què serveix?

  L'Ajuntament del Vendrell facilita als ciutadans enganxines "No publicitat" per col·locar a les bústies particulars i a les portes dels edificis.

  Qui ho pot demanar?

  Qualsevol ciutadà.

  Quins documents s’han de presentar?

  1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant. Facilitar el telèfon, l'adreça i el nom del ciutadà si és un particular o de la Comunitat si es tracta d'un edifici.

  Quina normativa regeix?

  Ordenança reguladora de les activitats publicitàries, publicada al Butlletí Oficial de la Província (BOP) el 14 de març de 1998.

  Quin preu té?

  Gratuït.

  En quines dates es pot fer?

  Tot l'any.

  Com i on es pot presentar?

  És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

  En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell
  Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                           
  En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

  (Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

  Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
  Ajuntament del Vendrell
  Pl. Vella, 1
  43700 El Vendrell

  Temps de resposta

  Al moment.

  Quina documentació es lliura?

  1. Enganxina de "No publicitat".

  Quins serveis intervenen?

  Servei d'Atenció al Ciutadà.

  Quin sentit té el silenci?

  No és aplicable.

  On es pot trobar més informació?

  Queixes o reclamacions pel repartiment de publicitat a les bústies

   

   

  Què és i per a què serveix?

  PROTECCIÓ DE DADES CADASTRALS
  Tenen la consideració de dades protegides: el nom, cognoms, raó social, codi d’identificació i domicili d’aquells que figurin inscrits en el cadastre immobiliari com a titulars, així com el valor cadastral i els valors cadastrals del sòl i si escau de la construcció dels béns immobles individualitzats. Només quan una persona acredita la seva titularitat sobre un bé cadastral té dret a obtenir-ne les dades.
  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
  Les dades de caràcter personal objecte del tractament només podran ser comunicades a tercers per al cumpliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari/a amb el consentiment previ del cedent.

  Qui ho pot demanar?

  Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta

  Quins documents s’han de presentar?

  La pròpia persona només ha de presentar el seu document identificatiu.

  En cas de personar-se una persona autoritzada:
  1. Fotocòpia del document identificatiu de la persona autoritzant.
  2. Original del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
  3. Autorització del cedent.

  Quina normativa regeix?

  Real Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei del cadastre immobiliari, article 51.
  Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

  Descarregar sol·licituds

  Llei de protecció de dades cadastrals

  Llei de protecció de dades personals

  Els drets dels ciutadans

  Model d'autorització

   

   

  ©2019 Ajuntament del Vendrell