Què és i per a què serveix?

PROTECCIÓ DE DADES CADASTRALS
Tenen la consideració de dades protegides: el nom, cognoms, raó social, codi d’identificació i domicili d’aquells que figurin inscrits en el cadastre immobiliari com a titulars, així com el valor cadastral i els valors cadastrals del sòl i si escau de la construcció dels béns immobles individualitzats. Només quan una persona acredita la seva titularitat sobre un bé cadastral té dret a obtenir-ne les dades.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades de caràcter personal objecte del tractament només podran ser comunicades a tercers per al cumpliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari/a amb el consentiment previ del cedent.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta

Quins documents s’han de presentar?

La pròpia persona només ha de presentar el seu document identificatiu.

En cas de personar-se una persona autoritzada:
1. Fotocòpia del document identificatiu de la persona autoritzant.
2. Original del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Autorització del cedent.

Quina normativa regeix?

Real Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei del cadastre immobiliari, article 51.
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Descarregar sol·licituds

Llei de protecció de dades cadastrals

Llei de protecció de dades personals

Els drets dels ciutadans

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell