Qui ho pot demanar?

El/la titular del dret d'ús funerari (segons el registre de l’Ajuntament del Vendrell)

Quins documents s’han de presentar?

1.- Sol·licitud de duplicat del títol de dret d'ús funerari
2.- Original i fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
3.- Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Documentació a rebre?

- Notificació de la Resolució del Procediment
- Títol de concessió del dret d'ús funerari

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de duplicat del títol de dret d'ús funerari

Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud del familiar del difunt per a que aquest pugui ser inhumat en l’espai funerari del que era titular el difunt o del que és titular el sol·licitant.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud d'inhumació
2. Original i fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
3. Original i fotocòpia del certificat de defunció (només en el cas de que l'Ajuntament no en tingui constància)
4. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Quina documentació es lliura?

Notificació de la resolució del procediment.

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'inhumació

Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

La sol·licitud de col·locació de làpida i/o altres ornaments és la que han d’utilitzar aquells ciutadans que vulguin col·locar algun d’aquests elements en l’espai funerari del que en són Titulars.

Qui ho pot sol·licitar?

El Titular de la concessió del dret d’ús funerari on s’ha de col·locar la làpida o ornament.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud de col·locació de làpida i/o altres ornaments
2. Original i fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
3. Justificant de pagament de la taxa
4. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Documentació a rebre?

Notificació de la resolució del procediment.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de col·locació de làpida i/o altres ornaments

Model d'autorització

 

 

 

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud d'exhumació per trasllat de cadàver, restes cadavèriques o cendres d'una sepultura del cementiri municipal a una altra del mateix cementiri o d'una altra localitat.

Qui ho pot sol·licitar?

El titular de la concessió del dret d'ús funerari

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud d'exhumació
2. Original i fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
3. Autorització del titular dels drets d'ús funerari relatiu a la sepultura on s'hauran de reinhumar les despulles (en cas de no coincidir amb el sol·licitant)
4. Autorització d'exhumació de cadàver i trasllat de restes emesa pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya
5. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Quina documentació es lliura?

Notificació de la resolució del procediment.

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Observacions

Per obrir la sepultura cal haver transcorregut més de dos anys des de la data de l'última inhumació si es tracta de cadàvers compresos en el grup II o de cinc anys si es tracta de cadàvers del grup I (còlera, pesta, diftèria...).

En tot cas, el termini màxim a transcórrer des de l'exhumació fins a la reinhumació d'un cadàver no pot excedir de 48 hores.

Per a traslladar restes fora del cementiri municipal, caldrà obtenir el permís del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'exhumació

Autorització de reinhumació

Model d'autorització

 

 

 

 

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud de reinhumació és la que han d’utilitzar aquells ciutadans que demanin inhumar unes restes cadavèriques o cendres en el Cementiri municipal del Vendrell o en el Cementiri de Sant Vicenç de Calders i que procedeixen d'una altra sepultura, ja sigui del mateix cementiri o d’un cementiri d’una altra localitat.

Qui ho pot sol·licitar?

El Titular de la concessió del dret d’ús funerari on s’han de reinhumar les restes.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud de reinhumació
2. Original i fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
3. Autorització d’exhumació de cadàver i trasllat de restes emesa pel Departament de Sanitat de la Comunitat Autònoma (en cas de trasllats fora del cementiri)
4. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Quina documentació es lliura?

Notificació de la resolució del procediment.

Observacions

Per obrir la sepultura en la que es vulgui reinhumar les restes, cal que hagin transcorregut més de dos anys des de la data de l'última inhumació si es tracta de cadàvers compresos en el grup II o de cinc anys si es tracta de cadàvers del grup I (còlera, pesta, diftèria...)

En tot cas, el termini màxim a transcórrer des de l'exhumació fins a la reinhumació d'un cadàver no pot excedir de 48 hores.

Si les restes provenen d’un cementiri diferent al que es volen reinhumar, caldrà acreditar que s’ha obtingut el corresponent permís del departament de sanitat de la Comunitat Autònoma.

 

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de reinhumació

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell