Què és i per a què serveix?

Sol·licitud d'exhumació per trasllat de cadàver, restes cadavèriques o cendres d'una sepultura del cementiri municipal a una altra del mateix cementiri o d'una altra localitat.

Qui ho pot sol·licitar?

El titular de la concessió del dret d'ús funerari

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud d'exhumació
2. Original i fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
3. Autorització del titular dels drets d'ús funerari relatiu a la sepultura on s'hauran de reinhumar les despulles (en cas de no coincidir amb el sol·licitant)
4. Autorització d'exhumació de cadàver i trasllat de restes emesa pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya
5. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Quina documentació es lliura?

Notificació de la resolució del procediment.

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Observacions

Per obrir la sepultura cal haver transcorregut més de dos anys des de la data de l'última inhumació si es tracta de cadàvers compresos en el grup II o de cinc anys si es tracta de cadàvers del grup I (còlera, pesta, diftèria...).

En tot cas, el termini màxim a transcórrer des de l'exhumació fins a la reinhumació d'un cadàver no pot excedir de 48 hores.

Per a traslladar restes fora del cementiri municipal, caldrà obtenir el permís del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'exhumació

Autorització de reinhumació

Model d'autorització

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell