Què és i per a què serveix?

Procediment per a canviar la titularitat del dret d’ús funerari entre persones vives amb grau de parentiu segons el que estableix el Reglament del Servei de Cementiri.

Qui ho pot demanar?

El/la titular del dret funerari (segons el registre de l’Ajuntament del Vendrell)

Quins documents s’han de presentar?

1.- Canvi de titularitat del dret d'ús funerari entre persones vives
2.- Original i fotocòpia del document identificatiu del sol·licitant
3.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que accepta ser el nou titular
4.- Declaració acreditativa del parentiu
5.- Document designant nou beneficiari i substitut del dret
6.- Ordre SEPA per a la domiciliació bancària de la Taxa
7.- Fotocòpia de la llibreta o document acreditatiu del número de compte bancari
8.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona beneficiària
9.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona beneficiària substituta
10.- Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Documentació a rebre?

Notificació de la Resolució del Procediment
Títol de concessió de dret d’ús funerari on consti el nou titular i els seus beneficiaris.

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Descarregar sol·licituds

Canvi de titularitat del dret d'ús funerari entre persones vives
Declaració acreditativa del parentiu
Document designant nou beneficiari i substitut del dret
Ordre SEPA (per domiciliacions bancàries)
Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell