Què és i per a què serveix?

És el dret d’ús de nínxols, sepultures i osseres, que neix per l’acte de concessió i el pagament de la tarifa establerta en la corresponent Ordenança fiscal per un termini màxim de 50 anys.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud de concessió de dret d’ús funerari
2. Original i fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
3. Original i fotocòpia del certificat de defunció (només en el cas de que l'Ajuntament no en tingui constància)
4. Document designant nou beneficiari i substitut del dret
5. Ordre SEPA per a la domiciliació bancària de la taxa
6. Fotocòpia de la llibreta o document acreditatiu del número de compte bancari.
7. Fotocòpia del document identificatiu de la persona beneficiària
8. Fotocòpia del document identificatiu de la persona beneficiària substituta
9. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

Donat que actualment només es fan concessions en cas de defunció, caldrà fer el pagament de:
1. El preu de la concessió
2. Les taxes corresponents a l'enterrament (inhumació i col·locació de làpida)

Tot això, d'acord amb els preus que s'estableixen a les ordenances fiscals (Accediu a la Seu Electrònica)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Quina documentació es lliura?

1. Notificació de la resolució del procediment.
2. Títol de concessió de dret d'ús funerari on consti el titular i els seus beneficiaris.

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Observacions

Actualment, només es pot sol·licitar en cas de defunció.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de concessió de dret d’ús funerari

Document designant nou beneficiari i substitut del dret

Ordre SEPA

Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

Procediment per a canviar la titularitat del dret d’ús funerari entre persones vives amb grau de parentiu segons el que estableix el Reglament del Servei de Cementiri.

Qui ho pot demanar?

El/la titular del dret funerari (segons el registre de l’Ajuntament del Vendrell)

Quins documents s’han de presentar?

1.- Canvi de titularitat del dret d'ús funerari entre persones vives
2.- Original i fotocòpia del document identificatiu del sol·licitant
3.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que accepta ser el nou titular
4.- Declaració acreditativa del parentiu
5.- Document designant nou beneficiari i substitut del dret
6.- Ordre SEPA per a la domiciliació bancària de la Taxa
7.- Fotocòpia de la llibreta o document acreditatiu del número de compte bancari
8.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona beneficiària
9.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona beneficiària substituta
10.- Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Documentació a rebre?

Notificació de la Resolució del Procediment
Títol de concessió de dret d’ús funerari on consti el nou titular i els seus beneficiaris.

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Descarregar sol·licituds

Canvi de titularitat del dret d'ús funerari entre persones vives
Declaració acreditativa del parentiu
Document designant nou beneficiari i substitut del dret
Ordre SEPA (per domiciliacions bancàries)
Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell