Reglament regulador Protocol de la Festa Major del Vendrell

El Ple de l’Ajuntament del Vendrell, en sessió ordinària, celebrat el dia 31 de maig de 2022, va adoptar l’acord d’aprovar per unanimitat el Reglament Protocol de la Festa Major del Vendrell.

Es va donar tràmit d'exposició al Butlletí Oficial de la Província amb data 10 de juny de 2022 i número d'inserció 2022 - 5152 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb data 14 de juny de 2022 i número d'inserció 8688 durant 30 dies hàbils.

El període d'exposició al BOPT va acabar el dia 25 de juliol i al DOGC el 27 de juliol i segons informe de la cap del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament no es va presentar cap al·legació en temps i forma.

Que per aquest motiu, el reglament Protocol de la Festa Major del Vendrell va quedar aprovat definitivament.

 

Podeu consultar en Protocol de la Festa Major del Vendrell clicant la següent imatge:

 Caratula Protocol

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell