Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell facilita als veïns i comerciants de l'illa de vianants un adhesiu per què puguin accedir-hi sense ser multats.
Els veïns que visquin a l'illa de vianants podran fer una parada puntual per carregar i descarregar, accedir al garatge, etc.
Els comerciants de l'illa de vianants podran utilitzar aquest adhesiu per tal d'accedir al seu establiment per carregar i descarregar el seu gènere.

Qui ho pot demanar?

Veïns i comerciants de l'illa de vianants.

Quins documents s’han de presentar?

Acreditació permanent:

1. Instància general.
2. Fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant).
3. Fotocòpia del document que acrediti la propietat de la plaça d’aparcament o contracte de lloguer en vigor.
4. Fotocòpia del Permís de circulació i Targeta d’Inspecció Tècnica.
5. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.

Acreditació temporal:

 

- Tenen dret a obtenir l’acreditació temporal els vehicles per circumstàncies que no estiguin previstes per acreditacions permanents.

- Aquesta sol·licitud d’acreditació temporal s’haurà de fer amb una antelació mínima de 48 hores a la necessitat d’accés, mitjançant el correu electrònic plevilla@elvendrell.net En el cas que no es pugui preveure es disposarà de 48 hores posteriors per presentar una justificació mitjançant el mateix correu electrònic.

Quin preu té?

És un servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Entre 10 i 15 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Adhesiu per al vehicle.

Quins serveis intervenen?

Departament de Policia Municipal.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

- Els vehicles autoritzats permanentment disposaran d’un adhesiu acreditatiu que haurà de figurar enganxat i visible a la part frontal esquerra del parabrises.

- No es podrà estacionar dins de l'illa de vianants.

On es pot trobar més informació?

https://www.elvendrell.net/mou-te-a-peu-cid-807/zona-de-vianants-cid-809

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

Què és i per a què serveix?

La Policia Municipal del Vendrell imposa les denúncies de transit als ciutadans que han comès alguna infracció amb el seu vehicle.
L'Ajuntament del Vendrell ha delegat les competències en matèria de gestió, encàrrec de gestió i recaptació de les sancions establertes a le Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial en l'Organisme de Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona, segons l'acord del Ple celebrat en sessió Ordinària el dia 15 de desembre de 2005, amb efectivitat a partir del dia 7 d'agost de 2006.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que hagi estat sancionat amb una multa de trànsit.

Quins documents s’han de presentar?

1. Denúncia o notificació de denúncia.
2. Si l'interessat vol presentar al·legacions haurà de presentar el plec de descàrrec a BASE.

Quina normativa regeix?

- Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.
- Llei17/2005, de 19 de juliol, que regula el permís i la llicència de conducció per punts.
- Art. 72.3 del RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial; en endavant, LSV.
- Art. 18 i 19 del Reglament de procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, aprovat per RD 1398/1993, de 4 d'agost.
- Art. 25 de la Llei reguladora de les bases de l'administració local.

Quin preu té?

Segons la infracció.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Les al·legacions i el pagament fora de termini:

* A qualsevol oficina de BASE-Gestió d'Ingressos. Diputació de Tarragona:
* BASE (Diputació de Tarragona)
C. Narcís Monturiol, 24 Bx L1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 66 01 29

* BASE-Gestió d'Ingressos
Unitat de multes de trànsit
Av. Francesc Macià, 8, bx
43005 Tarragona
Telèfon 977 25 34 13
Fax 977 25 34 25

Temps de resposta

Al moment.

Quins serveis intervenen?

BASE-Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona.

Quins recursos podem utilitzar?

Plec de descàrrec.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

BASE

Observacions

* Contra la denúncia el ciutadà pot presentar en el termini de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació, escrit d'al·legacions a BASE-Gestió d'Ingressos.
* L'import de la multa es pot fer efectiu amb una reducció durant els 30 dies naturals des del moment de la notificació de la denúncia.
* Si s'efectua el pagament amb reducció d'entendrà la renúncia a presentar al·legacions i finalitzarà el procediment en la data del pagament, sense necessitat de dictar resolució expressa.
* En cas d'infraccions greus i molt greus es tramitarà, a més, per l'Autoritat competent l'expedient de suspensió de la llicència o permís de conducció.

Descarregar sol·licituds

Al·legació o Recurs de Reposició

 

 

Què és i per a què serveix?

El servei de grua municipal retira els vehicles que es troben mal estacionats a la via pública. Per poder recuperar el vehicle, el ciutadà ha de pagar el servei de grua i la multa corresponent.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que tingui el vehicle al dipòsit.

Quins documents s’han de presentar?

1. Document d'identitat
2. Pagament de la taxa
3. Si es vol presentar al.legació, plec de descàrrec complimentat.

Quina normativa regeix?

- Ordenança de circulació.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

 En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Caserna de la Policia Municipal
Ctra. de Calafell, 1-3
43700 - El Vendrell
Telèfon 977 15 44 44
Fax 977 16 64 37

Si presenta plec de descàrrec, personalment a:
Base-Gestió d'ingressos locals (preferiblement)
C. Narcís Monturiol, 24 Bx L1
43700 - El Vendrell
Telfèfon 977 66 01 29

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Comprovant de pagament.

Quins serveis intervenen?

Policia Municipal.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Plec de descàrrec

On es pot trobar més informació?

Multes de trànsit
Grua municipal: Cobrament de mig enganxament

 

 

Què és i per a què serveix?

La policia municipal el·labora uns informes, a petició de les companyies asseguradores, on informen sobre accidents o altres atestats.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol companyia asseguradora, advocat o la persona interessada (sempre que sigui la persona afectada).

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud per informe o certificat
2. Original i fotocòpia de document d'identitat del sol·licitant

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

2 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Comprovant de pagament.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Informe de la Policia Municipal.

Quins serveis intervenen?

Policia Municipal.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

No és aplicable.

Observacions

L'informe s'envia segons allò expressat a la instància.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud per informe o certificat

 

 

Què és i per a què serveix?

El servei de grua municipal fa la retirada dels vehicles mal estacionats a la via pública. Si el ciutadà arriba al seu cotxe abans que la grua l'hagi pres, pot recuperar el vehicle, al mateix moment, pagant en metàl·lic la taxa corresponent.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà al qual li estiguin retirant el vehicle de la via pública.

Quins documents s’han de presentar?

1. Document d'identitat.
2. Pagament de la taxa.
3. Si es vol presentar al.legació, plec de descàrrec.

Quina normativa regeix?

- Ordenança de Circulació de la Policia Municipal.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

 Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Al mateix moment de la retirada del vehicle.

Si presenta plec de descàrrec, personalment a:
BASE - Gestió d'ingressos Locals (Preferiblement)
C. Narcís Monturiol, 24 Bx L1
43700-El Vendrell
Tel. 977660129

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Comprovant de pagament del mig enganxament.
2. Còpia segellada de la sol·licitud, si es presenta plec de descàrrec.

Quins serveis intervenen?

Departament de la Policia Municipal.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Plec de descàrrec.

On es pot trobar més informació?

Grua municipal: retirada d'un vehicle mal estacionat

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell