Agenda 21 logoL’Agenda 21 Local és un projecte que persegueix el creixement sostenible del municipi. Engloba els quatre grans vessants que formen una societat: el teixit socioeconòmic, el territori, les infraestructures i l’entorn natural. L’objectiu és fer créixer el municipi en cadascun d’aquests quatre eixos, sense que el seu desenvolupament en comprometi qualsevol dels altres. En definitiva, fer un creixement equilibrat establint un programa d’actuacions vers la sostenibilitat.


L’Agenda 21 Local consta de tres fases:

  • - La diagnosi, que consisteix a fer una “radiografia” del territori analitzant l’estat de cadascun dels temes que s’han especificat. (Aquesta “radiografia” ha de treure a la llum els punts forts i els punt febles del municipi.)
  • - La fase d’estratègia, en la qual és vital la participació ciutadana per proposar actuacions per desenvolupar, a partir dels resultats de la diagnosi.
  • - El desenvolupament, etapa que durà a terme les actuacions definides a la fase d’estratègia.

L’Ajuntament del Vendrell va ser dels primers ajuntaments a Catalunya que van adherir-se al desenvolupament de l’Agenda 21 Local. L’adhesió es va fer mitjançant la signatura de la Carta d’Aalborg, l’any 2003.

L’Agenda 21 Local, en ser un programa d’actuació integral al municipi per aconseguir un desenvolupament sostenible, preveu tots els aspectes que es tracten seguidament.

  Quatríptic de l’Agenda 21

©2019 Ajuntament del Vendrell