Què és i per a què serveix?

Certificat que emet l'Ajuntament del Vendrell a qualsevol ciutadà que necessiti justificar el temps que ha estat o que porta empadronat al Vendrell.
Aquest certificat tant pot ser individual com familiar, com històric.
Normalment, el demanen a altres administracions o els notaris.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que necessiti justificar l'empadronament al Vendrell durant unes dates determinades (des de la data d'alta fins a l'actual, des de la data d'alta fins a la de baixa, etc.).
En representació de l'interessat pot sol·licitar el certificat qualsevol persona que aporti l'autorització corresponent.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud mitjançant model específic (el trobareu a Documents).
2. Document d'identitat original, on surti el nom, cognoms, número del document i una fotografia de l'interessat.
3. Per poder fer la recerca de l´expedient s'ha de fer constar a la sol·licitud quines són les dates que interessen (des de...fins a...), tenint en compte que des de l´any 1996 fins ara les dates ja surten als certificats individuals i familiars.
4. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'emeten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada lliure circulació i residència a Espanya dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
Codi Civil espanyol.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d’empadronament.

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Presencialment: amb cita prèvia, clicant el botó que trobareu al peu d'aquesta pàgina informativa.

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell i adjunteu la documentació necessària.

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure video                              

* En el cas que la persona interessada resideixi als barris marítims, podrà sol·licitar cita presencial a l’oficina del SAC de Coma-ruga, omplint el Formulari de cita prèvia SAC
(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
o bé a:
Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Horari d'hivern oficina d'empadronament(de l'1 de setembre al 15 de juny)

- Matins: de dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h.
- Tardes: dilluns de 17 a 19h. 

Horari d'estiu (del 16 de juny al 31 d'agost)

-De dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h.

Temps de resposta

Veure Observacions

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia de la sol·licitud.
2. Liquidació

En resoldre's la sol·licitud:
1. Certificat.

Quins serveis hi intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.
Departament de Secretaria.

Quin sentit té el silenci?

No aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

On es pot trobar més informació?

Volant d'empadronament individual i familiar

Observacions

-En cas de pèrdua del DNI o d'una altra documentació oficial s'ha de presentar la denúncia corresponent i el resguard conforme s'ha sol·licitat un de nou.

Temps de resposta:
-Certificat posterior a 1/03/1991: 7 dies.
-Certificat anterior a 1/03/1991: d'una setmana a 15 dies.
Si ha de ser abans del termini establert s'haurà d'especificar a la sol·licitud que és URGENT i la data límit que té per presentar el document. En aquest cas, el ciutadà podrà trucar per confirmar si està fet o no el certificat.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud certificat d'empadronament

Model d'autorització

 

Reservar cita

 

 

 

Què és i per a què serveix?

Document emès per l'Ajuntament del Vendrell que informa sobre l'empadronament de la persona sol·licitant, tal com consta actualment en el padró municipal d'habitants, als efectes de justificar la residència al municipi davant d'altres administracions i/o entitats.

VALIDESA:
Depèn de l'administració i/o entitats on s'hagi de presentar, però amb caràcter general aquest període sol ser de tres mesos.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona empadronada al Vendrell major de 16 anys; ella mateixa o qualsevol altra que presenti la corresponent autorització.
En el cas de menors: caldrà acreditar la identitat de qualsevol dels progenitors empadronats amb els menors. Cas de que els menors estiguin empadronats en un domicili diferent, caldrà aportar copia de la resolució judicial on s'acrediti la guàrdia i custòdia del menor o en el seu defecte l'autorització de la mare i/o de tots els majors d'edat inscrits al domicili, segons el cas.

Quins documents s’han de presentar?

1. Document d'identitat
2. Autorització degudament complimentada i document d'identitat de la persona autoritzada i fotocòpia de l'autoritzant.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'emeten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Quin preu té?

És un servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot demanar?

Per internet: es pot descarregar a través de la CARPETA CIUTADANA (https://carpeta.elvendrell.cat/CarpetaCiutada/), de l’ajuntament del Vendrell, si disposa de certificat electrònic: DNI-e, idCat* o certificat emès per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; si disposa de Cl@ve PIN24 o idCAT mòbil, s’haurà de sol·licitar mitjançant instància genèrica, a través de la seu electrònica (https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell)

* Es pot sol·licitar l'idCat a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadania (SAC) del mateix Ajuntament.

Presencialment: a l’Oficina d’Empadronament, sense cita prèvia, en horari de 9 h a 14 h

Presencialment: al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC), amb cita prèvia, s’haurà d’omplir i enviar el formulari: https://www.elvendrell.net/tramits-i-gestions/tramits-municipals

Per correu postal: s’haurà d’enviar una sol·licitud especificant el tipus de volant que necesita (volant individual, familiar, històric, etc…) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Volant d'empadronament

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal
Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable

On es pot trobar més informació?

Certificat d'empadronament

Descarregar sol·licituds

Model d'autorització

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell