Què és i per a què serveix?

El volant d'empadronament que fa l'Ajuntament del Vendrell serveix per justificar la residència al municipi davant d'altres administracions i/o entitats.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona empadronada al Vendrell i que tingui 16 anys; ella mateixa o qualsevol altra que presenti la corresponent autorització.

Quins documents s’han de presentar?

1. Document d'identitat (ORIGINAL), carnet de conduir, etc, on surti el nom, cognoms, núm. de DI i una fotografia de l'interessat/s.
2. Autorització degudament complimentada i document d'identitat original de la persona autoritzada i fotocòpia de l'autoritzant.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'emeten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada lliure circulació i residència a Espanya dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
Codi Civil espanyol.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d’empadronament.

Quin preu té?

És un servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot demanar?

Presencialment amb cita prèvia, emplenant el formulari que trobareu a: https://www.elvendrell.net/tramits-i-gestions/tramits-municipals

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell i adjunteu la documentació necessària.

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Horari d'hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny)

- Matins: de dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h. 

- Tardes: dilluns de 17 a 19h. 

Horari d'estiu (del 16 de juny al 31 d'agost)

-De dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h.

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Consulteu horaris

També el pot obtenir accedint a la Carpeta Ciutadana

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Volant d'empadronament

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal
Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable

On es pot trobar més informació?

Certificat d'empadronament

Observacions

- En cas de pèrdua del document d'identitat o d'una altra documentació oficial s'ha de presentar la denúncia corresponent i el resguard conforme s'ha sol·licitat un de nou.
- Si ha perdut TOTA LA DOCUMENTACIÓ i no té res que l'identifiqui, el ciutadà ha d'anar a la Comissaria del DNI i demanar un comprovant.
- En el cas de volant familiar d'un menor, quan es tracti d'una persona que no està a la mateixa unitat familiar, es demanarà el llibre de família original i haurà de presentar l'autorització de tots els majors d'edat inscrits al domicili. Si no l'aporta, caldrà que demani certificat familiar que se li expedirà únicament de la part corresponent.
- Si consta dins la mateixa unitat familiar només es demanarà el document d'identitat del sol·licitant.

Descarregar sol·licituds

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell