Actualment i degut a la situació generada per la Covid 19, el tràmit d’expedició del DNI al Vendrell ha quedat suspès fins a nou avís.

De tota manera us informem que ho podeu fer a les oficines d’expedició del DNI i passaport que estan obertes, sol·licitant cita prèvia al telèfon: 060 o al següent enllaç: https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/ 

Per a més informació: https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/

 

Què és i per a què serveix?

El DNI és el document públic que acredita l'autèntica personalitat del seu titular. Constitueix el justificant complet de la seva identitat, i serveix, excepte prova en contra, per acreditar la nacionalitat espanyola del seu titular i les dades personals que consigna.
El DNI electrònic facilita múltiples gestions de forma segura a través de mitjans telemàtics i assegura la identitat dels participants en la comunicació.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà espanyol té dret a obtenir el DNI electrònic, des del moment de la seva inscripció al Registre Civil. Els majors de 14 anys estan obligats a tenir-lo, a custodiar-lo i a conservar-lo.

Quins documents s’han de presentar?

*Per a la primera inscripció, s’ha de portar:
- una fotografia, vegeu: (* Observacions 1).
- la partida literal de naixement, on hi consti l’anotació “als efectes de la tramitació del DNI” (ha d'estar en vigor i caduca als 6 mesos). S'ha de portar l’original que facilita el Registre Civil.
Si cap dels pares posseeix la nacionalitat espanyola, caldrà aportar certificació literal de naixement, expedida pel Registre Civil, que faci constar, amb anotació marginal, el precepte legal en virtut del qual s'ha atorgat al menor la nacionalitat espanyola.
Els espanyols nascuts a l'estranger hauran de sol•licitar-la en el Registre Civil consular del país on va inscriure el naixement o en el Registre Civil Central de Madrid.
- Els menors hauran d'anar acompanyats del pare, mare o tutor legal i proveït amb el DNI en vigor.
- Els espanyols residents a l'estranger presentaran el certificat de residència consular expedit per al DNI (haurà d'estar en vigor i caduca als 6 mesos) i el passaport en vigor.
- Quan en virtut de resolució judicial o administrativa s'exerceixi la tutela, hauran d'acompanyar el document acreditatiu de l'atorgament (es podrà aportar fotocòpia sempre que a més es presenti el document original).

* Per a la renovació per caducitat, cal portar:
- DNI.
- Una fotografia, vegeu: (* Observacions 1).
- En cas de variar alguna dada, vegeu: (* Observacions 2 i 3).

* Per a la renovació per canvi de dades del domicili , cal portar:
- DNI.
- Una fotografia, vegeu: (* Observacions 1).
- Volant d’empadronament

* Per a la renovació per canvi de dades personals , cal portar:
- DNI.
- Una fotografia, vegeu: (* Observacions 1).
- Volant d’empadronament, únicament cas de canvi de domicili, (* Observacions 2 i 3).

  * Per a la renovació per pèrdua o robatori, cal portar:
  - Denúncia davant la policia.
  - 1 fotografia: (* Observacions 1) o 2 fotografies, si el DNI és del model antic.
  - En cas de variar alguna dada, vegeu: (* Observacions 2 i 3).

  * Per a la renovació per deterioració, cal portar:
  - DNI.
  - Una fotografia: (* Observacions 1). o dos fotografies, si el DNI és del model antic.
  - En cas de variar alguna dada, vegeu: (* Observacions 2 i 3).

 Quina normativa regeix?

Llei 59/2003, de 19 de desembre
Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre

Quin preu té?

La taxa que determini en cada moment l'administració responsable.

Exempts de pagament:

1.- Renovacions per canvi de dades del domicili, sempre que el DNI estigui en vigor el dia de la renovació.

2.- Persones que aportin el carnet ser família nombrosa en vigor.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any, a excepció dels períodes de vacances: setmana santa, estiu i Nadal.

Com i on es pot presentar?

* Al Vendrell, aquest servei està reservat per a totes les persones empadronades al municipi, tot i que es donarà prioritat a les persones més grans (a partir de 65 anys) i malalts que no es puguin desplaçar.

* Contactar presencialment o via telèfon amb: Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bxs. local 4
Tel.: 977 15 48 39

els dilluns de 9 h a 14.30 h i de 17 h a 19 h.
de dimarts a divendres de 9 h a 14. 30 h
Tardes d’estiu tancat (2a quinzena de juny, juliol i agost)

* A qualsevol Comissaria de Policia d'Espanya, es pot demanar cita prèvia de les següents maneres:
- a l'Oficina d'Empadronament Municipal.
- a través d'Internet a https://www.citapreviadnie.es
- al telèfon 060

 Temps de resposta

Tramitació al Vendrell en dos dies; tramitació a qualsevol Comissaria de Policia: al moment en 15'

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/dni
certificado@dnielectronico.es
sac@dnielectronico.es
Tel.: 902 364 444

Observacions

* 1. La fotografia haurà de ser recent, en color, de cara sense ulleres fosques i sobre un fons clar. La mida de la fotografia haurà de ser de 32x26 mm.
* 2. El canvi de domicili pot acreditar-se mitjançant volant d'empadronament.
* 3. El canvi de dades personals (nom, cognoms, lloc o data de naixement, nom dels pares) s'acreditarà mitjançant partida literal de naixement en vigor (caduca als 6 mesos), facilitada pel Registre Civil, i només es podrà tramitar a les comissaries de la Policia Nacional.
* 4. Si no es pot assistir a la cita concertada al Vendrell s'haurà d'anul·lar trucant al telèfon 977 15 48 39.
* 5. IMPORTANT: Si el seu DNI és del model antic (anterior a 1992) consulteu el procediment a Informació (Tel Policia Nacional: 060 ò 902 364 444 ).


* Període de validesa:

- 2 anys: de 0 a 4 anys d’edat
- 5 anys: dels 5 als 29 anys d'edat
- 10 anys: de 30 a 69 anys
- Permanent: majors de 70 anys, grans invàlids i malalts psiquiàtrics

 

 

Què és i per a què serveix?

És l'alta d'empadronament de nadons que s'inscriuen en un padró municipal d'habitants per primera vegada. Serveix per acreditar la residència al municipi.
Recordeu que abans d'empadronar un nadó cal anar al Registre Civil per inscriure'l:

Registre Civil del Vendrell
c/ Francesc de Riera, 13 baixos dreta
Telèfon 977 92 42 21
Horari: 9 h a 13,30 h de dilluns a divendres

Qui ho pot demanar?

Qualsevol: pare, mare o tutor legal.

Quins documents s'han de presentar?

1. Original del Llibre de família o acta de naixement.
2. Original de la documentació d'identitat del pare, la mare o els tutors legals que signin l'alta.
3. En el cas que un dels progenitors o tutors no resideixi al domicili on s'empadrona al menor, caldrà la seva autorització (original) i còpia del seu document d'identitat.
4. Segons el cas, el personal de l'Oficina d'Empadronament Municipal, sol·licitarà la documentació addicional que cregui convenient.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'emeten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada lliure circulació i residència a Espanya dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
Codi Civil espanyol.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d’empadronament.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment: amb cita prèvia, clicant el botó que trobareu al peu d'aquesta pàgina informativa.

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell i adjunteu la documentació necessària.

En el cas que no diposeu de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), us podreu treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Horari:
*Hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny):
Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.
Tardes: dilluns de 17 a 19 h.
*Estiu (del 16 de juny al 31 d'agost):
De dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.

* En el cas que la persona interessada resideixi als barris marítims, podrà sol·licitar cita presencial a l’oficina del SAC de Coma-ruga, omplint el Formulari de cita prèvia SAC
(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari).

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Al moment.

Quina documentació es lliura?

Document d'alta de naixement.
Volants d'empadronament individual i familiar.

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.
Servei d'Atenció al Ciutadà.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Alta al padró d'habitants

Descarregar sol·licituds

Autorització d'empadronament per a menors d'edat

Declaració responsable menors sense resolució judicial

Declaració responsable menors amb resolució judicial

Reservar cita

 

 

Què és i per a què serveix?

Les dades personals que consten al padró es poden modificar quan hi hagi alguna errada o hi hagi algun canvi (canvi de nacionalitat, d'estudis, de cognom,...)

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major d'edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a efectes padronals es consideren majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats).

Qualsevol persona major d'edat que actuï, en representació de la persona interessada. Aquesta representació haurà d’acreditar-se per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigne o mitjançant declaració en compareixença personal de l’interessat.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original de la documentació que acrediti la dada que hagi variat o que sigui incorrecta.
2. Original del document d'identitat de la persona sol·licitant.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'emeten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada lliure circulació i residència a Espanya dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
Codi Civil espanyol.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d’empadronament.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment: amb cita prèvia, clicant el botó que trobareu al peu d'aquesta pàgina informativa.

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Horari d'hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny)

- Matins: de dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h.

- Tardes: dilluns de 17 a 19h.

Horari d'estiu (del 16 de juny al 31 d'agost)

-De dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h.

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a la Seu Electrònica, apartat de "Padró habitants" (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: accediu a la seu electrònica i adjunteu la documentació necessària.

En el cas que no diposeu de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), us podreu treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo

*Presentació al Servei d'Atenció a la Ciutadania:
És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: accediu a la seu electrònica

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

* En el cas que la persona interessada resideixi als barris marítims, podrà sol·licitar cita presencial a l’oficina del SAC de Coma-ruga, omplint el Formulari de cita prèvia SAC
(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari).
Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Amb caràcter general, sempre que un ciutadà sol·liciti l’alta o la modificació de qualsevol de les seves dades al Padró, aportant els documents necessaris, es procedirà a realitzar la seva inscripció en el Padró sense més tràmit, sent efectiva des d’aquest moment i sense que sigui possible atorgar-li efectes retroactius, si no fos així, el termini màxim per resoldre l’empadronament és de tres mesos des de la sol·licitud, tal com estableix l'article 21.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quina documentació es lliura?

1. Document de modificació de dades personals
2. Justificant acreditatiu de la modificació (volant empadronament)

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal
Servei d'Atenció a la Ciutadania

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable

On es pot trobar més informació?

Canvi de domicili d'empadronament

Reservar cita

 

 

Què és i per a què serveix?

Es produeix una baixa del padró municipal d’habitants del Vendrell en els següents casos:

- Quan una persona va a residir a un altre municipi de l’Estat espanyol. Aquesta baixa és fa efectiva automàticament amb els comunicats dels respectius ajuntaments que coordina l’Institut Nacional d’Estadística.

- Quan una persona espanyola va a residir a un altre país. Caldrà que s’inscrigui al consolat del país on va a viure i l’ajuntament passarà la baixa una vegada rebuda la comunicació de l’Institut Nacional d’Estadística.

- Quan una persona estrangera va a residir a un altre país. En aquest cas cal que la persona, abans de marxar, presenti una sol·licitud a l’Oficina Municipal d’Empadronament informant de la data i el domicili del país on fixa la nova residència.

- Quan una persona és difunta. La baixa és automàtica d’acord amb la informació rebuda de l’Institut Nacional d’Estadística. També es tramita la baixa quan ho demana un familiar o representant del difunt.

- Quan es detecta que una persona no viu al domicili on consta inscrita, no ha tramitat l’alta en cap altre domicili, ni tampoc és baixa per defunció. En aquest cas, l’Ajuntament tramita un expedient de baixa d’ofici.

Qui la pot demanar?

Qualsevol ciutadà estranger que vagi a residir a un país estranger.
Qualsevol familiar o representant legal del difunt.
Qualsevol ciutadà propietari o resident en un domicili on consten inscrites persones que ja no hi viuen.

Quins documents s’han de presentar?

En les baixes d’estrangers amb destí fora de l’Estat espanyol:

- Sol·licitud general.
- Original del document d'identitat de l'interessat.
- Bitllet d'avió (si en disposa).

En el cas de defunció:

- Sol·licitud general.
- Original del document d'identitat del sol·licitant.
- Llibre de família o quelcom altre document acreditatiu del parentiu.
- Original del certificat de defunció emès pel Registre Civil corresponent o el llibre de família on consti l'anotació de la defunció.

En les baixes d’ofici:

- Sol·licitud general.
- Original del document d'identitat del sol·licitant.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'emeten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada lliure circulació i residència a Espanya dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
Codi Civil espanyol.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d’empadronament.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment: amb cita prèvia, clicant el botó que trobareu al peu d'aquesta pàgina informativa.

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell i adjunteu la documentació necessària.

En el cas que no diposeu de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), us podreu treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Horari:
*Hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny):
Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.
Tardes: dilluns de 17 a 19 h.
*Estiu (del 16 de juny al 31 d'agost):
De dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.

* En el cas que la persona interessada resideixi als barris marítims, podrà sol·licitar cita presencial a l’oficina del SAC de Coma-ruga, omplint el Formulari de cita prèvia SAC
(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari).

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta:

- Al mateix moment, si és a petició de la part interessada que aporta la documentació acreditativa.
- En les baixes d'ofici, el termini és de 6 mesos, supeditat a la resolució del Consell d'Empadronament.

Quina documentació es lliura?

Al mateix moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis hi intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.
Servei d'Atenció al Ciutadà.
Departament de la Policia Municipal.
Institut Nacional d'Estadística.

Quin sentit té el silenci?

Positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

On es pot trobar més informació?

Volant de defunció

Observacions

La baixa d'ofici per sol·licitud és un tràmit molt llarg perquè s'han de prendre un seguit de mesures i garanties.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Instancia general castellano

Reservar cita

 

 

Què és i per a què serveix?

Llistats que donen informació estadística oficial sobre el padró d'habitants, com per exemple piràmides d'edat, sectors per edat, per nacionalitat, etc.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que tingui interés en determinades dades oficials del padró municipal.

Quins documents s’han de presentar?

1. Es pot consultar al lloc web de l'Ajuntament. 
2. Sol·licitud general si es volen dades més actuals.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment amb cita prèvia, emplenant el formulari que trobareu a: https://www.elvendrell.net/tramits-i-gestions/tramits-municipals

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell i adjunteu la documentació necessària.

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80


Horari d'hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny)

- Matins: de dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h. 

- Tardes: dilluns de 17 a 19h. 

Horari d'estiu (del 16 de juny al 31 d'agost)

-De dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h.

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Per escrit: 15 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. En el cas de sol·licitud per escrit, còpia d'aquesta amb el registre d'entrada a l'Ajuntament.

En resoldre's la sol·licitud:
2. Les dades sol·licitades.

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal
Servei d'Atenció al Ciutadà

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.

On es pot trobar més informació?

Consulta i informació sobre el padró d'habitants

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell