Què és i per a què serveix?

És l'alta d'empadronament de nadons que s'inscriuen en un padró municipal d'habitants per primera vegada. Serveix per acreditar la residència al municipi.
Recordeu que abans d'empadronar un nadó cal anar al Registre Civil per inscriure'l:

Registre Civil del Vendrell
c/ Francesc de Riera, 13 baixos dreta
Telèfon 977 92 42 21
Horari: 9 h a 13,30 h de dilluns a divendres

Qui ho pot demanar?

Qualsevol: pare, mare o tutor legal.

Quins documents s'han de presentar?

1. Original del Llibre de família o acta de naixement.
2. Original de la documentació d'identitat del pare, la mare o els tutors legals que signin l'alta.
3. En el cas que un dels progenitors o tutors no resideixi al domicili on s'empadrona al menor, caldrà la seva autorització (original) i còpia del seu document d'identitat.
4. Segons el cas, el personal de l'Oficina d'Empadronament Municipal, sol·licitarà la documentació addicional que cregui convenient.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'emeten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada lliure circulació i residència a Espanya dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
Codi Civil espanyol.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d’empadronament.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment: amb cita prèvia, clicant el botó que trobareu al peu d'aquesta pàgina informativa.

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell i adjunteu la documentació necessària.

En el cas que no diposeu de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), us podreu treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil 

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

* En el cas que la persona interessada resideixi als barris marítims, podrà realitzar el tràmit a:
SAC Coma-ruga – Av. Generalitat, 32: de dilluns a divendres de 9 h a 13 h

Temps de resposta

Al moment.

Quina documentació es lliura?

Document d'alta de naixement.
Volants d'empadronament individual i familiar.

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.
Servei d'Atenció al Ciutadà.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Alta al padró d'habitants

Descarregar sol·licituds

Autorització d'empadronament per a menors d'edat

Declaració responsable menors sense resolució judicial

Declaració responsable menors amb resolució judicial

Reservar cita

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell