La sessió va aprovar provisionalment les Ordenances fiscals pel 2020, que queden congelades excepte l’IBI per a grans tenidors d’habitatges desocupats i la taxa d’escombraries


El ple ordinari d’aquest dilluns va fer l’assabentament de diversos decrets d’alcaldia.

Entre els més destacats s’hi trobava la delegació en la regidora d’Urbanisme, Núria Rovira, la facultat de resoldre actes administratius que afectin a tercers en els expedients d’actes sotmesos a comunicació prèvia, i la delegació en la regidora d’Activitats Econòmiques, Mar Negro, la facultat de resoldre actes administratius referents a les autoritzacions d’ocupació de la via pública amb terrasses d’establiments.
Altres decrets dels què el Ple en va fer assabentament van ser la delegació en la Junta de Govern Local dels nomenaments del personal eventual i el nomenament com a Tinent d'Alcalde a la regidora Bárbara Peris. Així mateix, el ple es va donar per assabentat de la nova configuració de la Junta de Govern Local, que incorpora la regidora de l’AVP.

 

El Ple va donar compte de la nova constitució del grup municipal Junts pel Vendrell, que estarà integrat pel regidor Josep Mercadé, que actuarà com a portaveu, i per la regidora Mar Galeano, i de la nova constitució del grup municipal d’Agrupació Veïnal Platges – Federació d’Independentistes de Catalunya, que estarà integrat únicament per la regidora Bárbara Peris, que actuarà com a portaveu. A la sessió també es va donar compte del nomenament de Bárbara Peris com a representant del grup municipal AVP en els diferents Organismes dels que l'Ajuntament és part integrant.

El ple va aprovar la modificació del nombre de regidors que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva per la incorporació de la regidora Bárbara Peris. El punt va rebre 11 vots a favor (govern), 8 en contra (SP-ERC+ Primàries+Podem) i 2 abstencions (JxV).

El ple va ratificar els acords presos pel Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès sobre la incorporació dels annex 2 i 3 al conveni únic referents al servei de recollida porta a porta comercial a la franja costanera del municipi i al servei de lloguer de camions. El punt va rebre 13 vots a favor (govern+JxV), 7 en contra (SP-ERC+Primàries) i 1 abstenció (Podem).

El ple va aprovar inicialment, i per unanimitat, la modificació de l'article 29 del ROM, en la qual es recull que les actes de les sessions del Ple adoptaran el sistema de video-acta digital.

El ple aprovar inicialment, per unanimitat, el Reglament de formació intern del personal al servei de l'Ajuntament del Vendrell i dels seus Organismes Autònoms.

D’altra banda, el ple va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 02P/2019 per destinar un romanent de la liquidació del 2018 de 3,28 M€ a amortització i liquidació de crèdits i per pagar despeses pendents del 2018. El punt va quedar aprovat per 11 vots a favor (govern) i 10 abstencions (oposició).

També en l’àmbit econòmic, el ple va aprovar de forma provisional la modificació de les Ordenances Fiscals, amb 11 vots a favor (govern) i 10 vots en contra (oposició). El regidor d’Hisenda va explicar que les ordenances fiscals per l’any 2020 queden congelades, tan sols amb dues excepcions: l’IBI per a grans tenidors d’habitatges desocupats, tal com ja es va avançar fa unes setmanes (https://www.elvendrell.net/informacio/6902-el-vendrell-cobrara-un-recarrec-de-fins-al-50-de-l-ibi-als-habitatges-buits-de-grans-tenidors) i la taxa d’escombreries, que no s’havia incrementat des del 2014. En concret, l’increment d’aquesta taxa és d’un 10% a raó d’una variació inferior a l’1,8% anual, de mitjana, des de la darrera actualització. Per a cada habitatge es passarà de 110 euros a 121 euros; en el cas d’habitatges unifamiliars aïllats, es passarà de 135 euros a 148 euros. La principal raó d’aquesta variació és l’increment del cost dels serveis mancomunats de recollida, transport i tractament de residus i de deixalleria comarcal.
El ple va aprovar les dues festes locals del municipi del Vendrell per a l'any 2020: 27 i el 28 de juliol, amb 15 vots a favor (govern, Junts pel Vendrell, Primàries, Podem) i 6 abstencions (Som Poble ERC).

 

Mocions i propostes

El ple va desestimar la proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC per la modificació de diverses ordenances fiscals, impostos i taxes per l'any 2020. amb 11 vots en contra (govern), 7 vots a favor (Som Poble ERC + Primàries) i 3 abstencions (Junts pel vendrell i Podem).
La proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per garantir la qualitat de l’aire que respirem i protegir la salut de les persones i el medi ambient va ser aprovada per unanimitat.

La proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a la implantació d’un punt de recàrrega elèctrica ràpida de vehicles als nuclis marítims també va ser aprovada per unanimitat.

La proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal de millorar el drenatge de les aigües pluvials que afecten al passeig Marítim del barri de Sant Salvador va ser aprovada per unanimitat de tots els grups.

La moció presentada pel grup municipal del Partit Socialista de Catalunya en defensa de la pagesia i per un preu digne del raïm i el vi va ser aprovada per unanimitat, afegint una esmena en què es fa referència explícita als pagesos i pageses del Vendrell.

La moció presentada per l’equip de govern per la convivència i el diàleg com a úniques solucions al conflicte català va quedar aprovada amb el vot de qualitat de l’alcalde, després de l’empat obtingut (10 vots a favor de PSC +Cs, 10 vots en contra de l’oposició i 1 abstenció d’AVP).

També amb el vot de qualitat de l’alcalde, la moció presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem el Vendrell en resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per als presos i preses polítics i en defensa del dret d’autodeterminació va quedar rebutjada. (10 vots en contra de PSC+Cs, 10 a favor de l’oposició i 1 abstenció d’AVP).

Per últim, la moció presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC per demanar la retirada del Pla Director Urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies va quedar rebutjada amb el vot de qualitat de l’alcalde, després que es produís un empat en la votació. (10 favor de l’oposició, 10 en contra del govern i 1 abstenció de l’AVP).

 ©2019 Ajuntament del Vendrell